Printversie

Vrije beroepen in KBO vanaf 1 juli

Overheid checkt ondernemersgegevens niet: FVIB raadt vrije beroepers aan zelf te controleren 

Op 1 juli 2009 krijgen tienduizenden vrije beroepers een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vroeger waren enkel vrije beroepen met personeel, btw-plicht of met een vennootschap in de KBO geïntegreerd. Ook nieuwe vrije beroepers, jaarlijks toch zon 20.000 mensen, moeten zich inschrijven via het ondernemersloket. De integratie is een goede zaak, stelt FVIB, de met UNIZO samenwerkende Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen. De federatie signaleert echter enkele mogelijke gevaren. Zo is de procedure om actieve vrije beroepers, zoals artsen, advocaten en accountants, automatisch in de KBO op te laden; tot op vandaag nog steeds niet afgerond. FVIB vraagt vrije beroepers  zelf de correctheid van de gegevens te controleren. De vrije beroeper is immers zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. Die controleren, kan vanaf 1 juli via de Public Search op www.economie.fgov.be. Startende vrije beroepen kunnen dan weer voor alle formaliteiten terecht bij het ondernemingsloket. FVIB bepleitte en verkreeg dat de Ordes en Instituten en de FOD Volksgezondheid een essentiële rol zouden spelen bij de uiteindelijke toekenning van het ondernemingsnummer. Zij moeten de vrij beroeper als beroepsbeoefenaar erkennen. Tegelijk beseft de Federatie dat hiervoor een goede communicatie tussen de KBO, de ondernemingsloketten en de Ordes/Instituten/FOD onontbeerlijk is. Kinderziektes zullen er zeker zijn, en daarop moeten alle bevoegde instanties zich voorbereiden., aldus nog Penne.

Sinds 1 juli 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) een uniek identificatiecijfer van 10 cijfers toe aan ondernemingen, het zogenaamde ondernemingsnummer. Vroeger bestond voor elke bestuursinstantie een apart nummer. Het ondernemingsnummer vervangt voortaan het handelsregisternummer, het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen en het btw-nummer. Een vlottere communicatie tussen de onderneming en de verschillende overheden is hiervan een positief gevolg. In de toekomst moet deze integratie leiden tot nog meer en andere vereenvoudigingen.

Een ondernemingsnummer voor alle vrije beroepen

Tot op vandaag  waren enkel vrije beroepen met personeel, een vennootschap of met btw-plicht in de KBO opgenomen. Volgens een nieuwe wet van 20 maart 2009 moet vanaf 1 juli 2009 elke beoefenaar van een vrij beroep zich in de KBO registreren. Extra labels, zoals niet-handelsonderneming en een erkenningslabel, garanderen het onderscheid met de commerciële beroepen in de KBO. 

Procedure integratie van vrije beroepen in de KBO

Voor vrije beroepen die al actief zijn, verandert er in feite niets. De integratie gebeurt in principe automatisch via de bestanden van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van de Zelfstandigen (RSVZ). Volgens de laatste gegevens is de procedure hiervoor nog niet volledig afgerond. Hoe de vrije beroeper op de hoogte wordt gebracht van zijn ondernemingsnummer blijft ook nog onduidelijk. Best controleert elke vrije beroeper na 1 juli de informatie over zijn eigen inschrijving via de Public Search (http://www.economie.fgov.be). Het aanpassen van de gegevens kan gratis via de zelfde site of via een erkend ondernemingsloket.

De startende vrij beroeper, zonder vennootschap, moet zich voor zijn ondernemingsnummer inschrijven bij een erkend ondernemingsloket zoals Zenito Ondernemingsloket. Startende vennootschappen krijgen hun nummer via de griffie. De definitieve opname in de KBO volgt nadat de bevoegde Orde of Beroepsinstituut of de FOD Volksgezondheid (voor de medische beroepen) de beroepsbeoefenaar heeft erkend.

De eerste inschrijving in de KBO is voor starters helemaal gratis. Latere wijzigingen, zoals een verhuis of een stopzetting van de activiteit, verlopen tegen betaling via het ondernemingsloket.

Van strategisch belang voor de sector  

FVIB is ervan overtuigd dat de opname van de vrije beroepen in de KBO een toekomstgerichte optie is. De integratie moet het begin zijn van meer administratieve vereenvoudiging, een behoefte van alle ondernemers. De Federatie vraagt wel blijvende aandacht voor  de specificiteit van de sector en voor de rol van de Ordes en Instituten.

FVIB volgt de ontwikkelingen van de integratie van vrije beroepen in de KBO op nauwe voet. Beroepsbeoefenaars en beroepsorganisaties kunnen bij de Federatie terecht voor meer informatie en met vragen.

Meer info ? Klik hier

FVIB en Zenito Ondernemingsloket zijn structurele partners in het samenwerkingsverband Mijn Vrij Beroep, waartoe ook het sociaal verzekeringsfonds Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en UNIZO-Startersservice behoren. In Mijn Vrij Beroep bundelen de vier spelers hun krachten om als één instantie het vrije beroep nog beter van dienst te zijn met informatie, activiteiten en belangenbehartiging.  www.mijnvrijberoep.be

 

OPGELET : Dit bericht dateert van 2009. Intussen zijn een aantal zaken veranderd. Zo is bijvoorbeeld de eerste inschrijving in de KBO niet langer gratis.