Printversie

Moet ik als vrij beroeper een ondernemingsnummer hebben?

Sinds 1 juli 2009 heeft elke vrije beroeper in het zelfstandigenstatuut zijn eigen ondernemingsnummer, net als elke andere niet-commerciële ondernemer, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een grote stap om van de KBO dé centrale gegevensbank te maken van alle ondernemingen in België.

 admin

Wat is het ondernemingsnummer?

Het ondernemingsnummer is ingevoerd sinds 1 juli 2003 en is een uniek identificatienummer (10 cijfers) dat de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) toekent aan de onderneming. Terwijl vroeger elke bestuursinstantie haar eigen identificatienummer toekende, zal er op termijn nog slechts één nummer zijn. Op deze wijze verloopt de communicatie tussen de onderneming en de verschillende overheden makkelijker en wordt een pak administratieve overlast weggewerkt.

Het ondernemingsnummer vervangt het handelsregisternummer, het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen en het BTW-nummer (het RSZ-werkgeversnummer blijft voorlopig behouden).

Wie  van de vrije beroepers krijgt een ondernemingsnummer?

Tot nog toe was enkel de vrije beroeper die zijn of haar vrij beroep vanuit een rechtspersoon beoefent, btw-plichtig is of personeel in dienst heeft, geregistreerd.

De wet van 20 maart 2009 verruimt het toepassingsgebied van de KBO-Wet, tot de vrije beroepen. Om een onderscheid te behouden met de commerciële beroepen, krijgen de vrije beroepen in de KBO twee bijkomende labels toegekend, enerzijds de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaatrecht”, en anderzijds een erkenningslabel door de bevoegde Orde of overheid.  Het komt er dus op neer dat vanaf 1 juli 2009 elke beoefenaar van een vrij beroep die nog geen ondernemingsnummer heeft, in de KBO wordt opgenomen. Het KB met de nadere regels die de inschrijving van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO regelt, is op 14 juli in het Staatsblad verschenen (bladzijde 48870).  

Hoe integreren in de KBO ?

Vrije beroepen die al een tijd actief zijn

Voor reeds actieve vrije beroepen gebeurt de integratie in principe automatisch. De identiteits- en ondernemingsgegevens worden uit de bestanden van de RSVZ opgeladen en, indien mogelijk, getoetst aan de gegevens waarover de Orde of het beroepsinstituut (of voor de medische beroepen: de FOD Volksgezondheid) beschikt. Bestaande medische beroepsbeoefenaars zullen pas in het najaar worden opgenomen in de KBO gezien de gegevens door de FOD volksgezondheid aan de FOD economie pas dan automatisch kunnen worden ‘ingeladen’ (de medische beroepsbeoefenaar die zijn of haar vrij beroep vanuit een rechtspersoon beoefent, btw-plichtig is of personeel in dienst heeft werden, zoals gezegd, reeds opgenomen). Hoe het ondernemingsnummer aan de vrije beroeper gecommuniceerd wordt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Belangrijk: we raden elke vrije beroeper aan om na 1 juli toch even de informatie over zijn eigen inschrijving te checken op lacunes of fouten. Dit kan elektronisch via de Public Search, (http://www.economie.fgov.be), Indien de gegevens voor uw onderneming zoals die bestaat op 30 juni 2009 niet volledig of correct zijn, kan u zelf via de Public Search gratis aanpassingen doorgeven. U kan deze toets ook laten uitvoeren door een officieel uittreksel op te vragen bij het erkend ondernemingsloket Zenito Ondernemingsloket. Heeft u vragen bij de gegevens die u terugvindt, dan kan u ook Zenito Ondernemingsloket contacteren voor opvolging.

Belangrijk: indien uw vrije beroepspraktijk hetzelfde adres heeft als uw privéwoning (bijvoorbeeld voor artsen of advocaten), dan is dit adres omwille van privacyredenen niet zichtbaar via de Public Search. Het adres zit wel in de beveiligde site van de KBO. Overheidsinstanties beschikken met andere woorden over deze gegevens, waardoor de communicatie met de onderneming gegarandeerd blijft. 

Startende vrije beroepen

De startende beoefenaar van een vrij beroep (natuurlijk persoon) dient zich verplicht in te schrijven bij een erkend ondernemingsloket zoals Zenito Ondernemingsloket, dat hem een ondernemingsnummer zal toekennen (voor vennootschappen zal het ondernemingsnummer al toegekend zijn door de griffie). Daarna zal het loket in beide gevallen het etiket van ‘niet-handelsonderneming’ toekennen, en een vestigingseenheid met activiteiten creëren.

Belangrijk: de eerste inschrijving en het bijhorende officiële uittreksel in de KBO zijn voor startende vrije beroepers helemaal gratis. Vervolgens zal de bevoegde Orde of Beroepsinstituut, of voor de medische en paramedische beroepen de Fod Volksgezondheid, aan deze inschrijving een bevestiging van erkenning invoeren.

Wijzigingen in de KBO

Sinds kort kunnen ondernemers zelf via elektronische weg aanpassingen doen in de KBO en zijn veel van die wijzigingen gratis. Daarenboven kunnen vrije beroepen nog extra wijzigingen aanbrengen. Zo kunnen alle ondernemers wijzigingen aanbrengen op het vlak van:  vermelding van website, telefoon-en faxnummers, e-mailadres; bankrekeningnummer (tenzij het gaat om burgerlijke vennootschappen met handelsvorm); de handelsnaam van vestigingseenheden en wijziging adres van vestigingseenheid. Vrije beroepen kunnen ook nog hun vestigingseenheden inschrijven en wijzigen, met name de begindatum, het adres en de economische activiteiten.
FVIB houdt u uiteraard op de hoogte van de meer concrete uitwerking van deze recente wijziging.

Extra rompslomp?

FVIB is er van overtuigd dat de opname van de vrije beroepen in de KBO een toekomstgerichte optie is, met strategisch belang voor de sector.  Het is wel essentieel dat rekening gehouden wordt met de specificiteit van de sector, met de rol die de Orden en Beroepsinstituten op dit ogenblik vervullen, en met een effectieve meerwaarde op het vlak van de administratieve vereenvoudiging.

De nieuwe regeling bezorgt starters geen extra rompslomp, omdat het ondernemingsloket meteen ook in hun plaats de inschrijving bij een sociaal verzekeringsfonds regelt en bovendien ook eventueel andere, bijkomende diensten levert in het opstartproces. Op zich blijven de andere opstartformaliteiten ongewijzigd. Alleen is nog onduidelijk in welke volgorde ze afgewerkt moeten worden.

Zenito Ondernemingsloket Ondernemingsloket houdt u via ondernemingsloket.zenito.be op de hoogte van de nieuwste evoluties. 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Lees ook het persbericht 'Geen vlekkeloze integratie vrije beroepen in de KBO'