Printversie

Geen vlekkeloze integratie vrije beroepen in de KBO

Sinds 30 juni krijgen alle vrije beroepen een ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Tot hiertoe werden al enkele tienduizenden vrije beroepen in de KBO opgenomen. De bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) blijft de integratie verdedigen. Administratieve vereenvoudiging en een vlottere communicatie met de overheid zijn er bijvoorbeeld positieve gevolgen van. FVIB stelt echter vast dat de integratie niet probleemloos verloopt. De medische beroepen geraakten niet volledig opgeladen en moeten nu zelf hiertoe de nodige stappen ondernemen. De Ordes uit de medische sector krijgen geen controlefunctie in tegenstelling tot Ordes/Instituten uit andere sectoren. Er bestaat discussie over de hoedanigheid van interieurarchitecten. En ten slotte bestaat geen eenduidigheid over de inschrijvingsmodaliteiten voor stagiairs in het vrije beroep. FVIB dringt aan op meer duidelijkheid en een uniforme rol voor alle Ordes en Instituten. De Federatie vraagt hierover overleg met de bevoegde instanties.

Gemiste kans voor medische Ordes 
Wie voor 1 juli 2009 in een vrij beroep actief was, werd automatisch in de KBO ingeladen. Het ondernemingsnummer wordt pas definitief toegekend na een erkenning van de beroepsbeoefenaar door de bevoegde Orde, het Instituut of de FOD Volksgezondheid (medische beroepen). FVIB was vragende partij voor deze centrale rol. De controle van de medische beroepen gebeurt echter enkel door de FOD Volksgezondheid. De Orde van Geneesheren noch de Orde van Apothekers zijn hierbij betrokken. Nochtans hebben ook deze Ordes een sleutelpositie om te bepalen wie gerechtigd is het beroep uit te oefenen. FVIB vraagt ook voor hen een erkenningfunctie. 

Onvolledige upload medische beroepen
Vooral in de medische sector duiken bij de oplading heel wat problemen op. De upload voor de medische beroepen is gebaseerd op een match tussen bestanden van de FOD Volksgezondheid, RIZIV en RSVZ. Om fouten te vermijden, werden enkel zij die in alle lijsten met hetzelfde beroep geregistreerd waren in de KBO opgenomen. FVIB stelde vast dat heel wat medische beroepen hierdoor niet automatisch zijn opgeladen. Het zou nu aan de beroepsbeoefenaars zelf zijn of aan hun beroepsverenigingen om hun opname te controleren en de nodige stappen te ondernemen. Indien ze de gegevens niet wijzigen, hangen sancties boven het hoofd. FVIB vraagt naar een billijke oplossing en is bereid hieraan mee te werken. 

Discussie over de hoedanigheid van interieurarchitecten
Sinds 30 juni krijgen alle interieurarchitecten in de KBO sowieso de hoedanigheid van handelsonderneming. Nochtans verrichten niet alle interieurarchitecten handelsactiviteiten. FVIB vraagt binnen de KBO via een apart label (‘handelsonderneming’ vs. ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’) een duidelijk onderscheid tussen interieurarchitecten met en zij zonder commerciële activiteiten.

Onduidelijkheid inschrijving stagiairs
Heel wat vrije beroepen, zoals advocaten en architecten, moeten eerst een verplichte stage doorlopen. Op dit moment bestaat onduidelijkheid over of welke stagiairs zich moeten inschrijven in de KBO en of ze bij de inschrijving hun privéadres dan wel hun stageadres als vestigingseenheid moeten opgeven. Daarbij komt dat het later wijzigen van de vestigingseenheid tegen betaling gebeurt. Het spreekt voor zich dat stagiairs in de eerste jaren van hun carrière meermaals van vestigingseenheid kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer ze een andere stageplaats kiezen. FVIB vraagt opheldering over de inschrijvingsmodaliteiten en wil samen met de betrokken partijen de tarieven van de KBO evalueren. 

Publicatie 'een ondernemingsnummer in de KBO voor vrije beroepen?'
Om haar leden wegwijs te maken in de integratie van vrije beroepen in de KBO, publiceert FVIB in de loop van november de handige gids 'een ondernemingsnummer in de KBO voor vrije beroepen?'. Elk UNIZO/FVIB-lid ontvangt deze pocket gratis als ledenvoordeel.

Overleg met de betrokken instanties
FVIB blijft overtuigd dat de integratie van de vrije beroepen een goede zaak is. Net daarom is ze vragende partij om voor de gesignaleerde problemen mee naar een oplossing te zoeken. FVIB nodigt de betrokken instanties hiertoe uit voor overleg. Zij stuurde hiervoor onder meer een brief naar minister Laruelle en de FOD Economie.

Meer info: Sanderijn Vanleenhove, woordvoerder FVIB, fvibcommunicatie@unizo.be, 0479 44 50 78.

Lees ook de themapagina over de vrije beroepen in de KBO