Printversie

Paritair ComitÚ Vrije Beroepen (PC 336)

Al van bij de oprichting van PC 336 in 2009 behartigt de Federatie Vrije Beroepen er de belangen van de advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen. Het gaat concreet om meer dan 8.400 werkgevers, met meer dan 33.000 werknemers.

 

De sectorale onderhandelingen hebben plaatsgevonden op 14 november 2019.

Hieronder vindt u meer informatie over het recentste sectoraal akkoord en een woordje uitleg over Liberform, het fonds voor bestaanszekerheid dat tevens het vormingsfonds bij het paritair comité is. 

 

Het sectoraal akkoord 2019-2020

Het akkoord omvat volgende thema's: koopkracht, mobiliteit, tijdskrediet, opleiding, functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal, eindeloopbaan en sociale vrede.

1. Koopkracht

Er is een loonsverhoging afgesproken voor de sectorale minimumlonen en van de effectieve maandlonen met 1,1%, met een maximum van 35 euro, ingaand vanaf 1 januari 2020. Daarenboven is er een éénmalige premie gelijk aan de 1,1% met een maximum van 35 euro voor de periode van 1 oktober 2019 – 31 december 2019, te betalen met het loon van januari 2020.

 2. Mobiliteit

Vanaf 1 januari 2020, zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 10 cent/ effectief afgelegde km, met een max. van 4 euro (max. 40 km heen en terugreis) per arbeidsdag, toegekend kunnen worden.

3. Tijdskrediet

De cao’s rond tijdskrediet worden verlengd. Dat geldt ook voor de clausule dat indien de (niet uitvoerende) bediende een taak uitoefent die door niemand opgevangen kan worden, het recht op tijdskrediet door de werkgever kan worden geweigerd.

4. Opleiding

De werkgeversbijdrage van 0,12% (inclusief de risicogroepen) blijft voor de komende periode.

Er wordt een onderscheid gemaakt voor ondernemingen met minstens 20 werknemers, en ondernemingen tussen 10 en 20 werknemers. Ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 5 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode van 2019-2020; en voor ondernemingen tussen de 10 en 20 werknemers is dit 2,5 dagen.

5. Functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal

Een werkgroep zal worden opgestart met oog op het opstellen van een sectorale minimumloonschaal op basis van de functieclassificatie. De effectieve invoering van de sectorale minimumloonschaal zal een onderdeel vormen van de sectorale onderhandelingen 2021-2022.

6. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

CAO SWT vanaf 59 jaar  lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming in het kader van NAR-cao's 134 en 141 voor de periode 2019-2021.

 7. Sociale Vrede

De organisaties verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren en zullen geen bijkomende eisen stellen op het niveau van het paritair comité en op het vlak van de onderneming voor de duur van dit akkoord.

 

Integrale teksten :
Sectoraal akkoord 2019-2020
Overzicht van huidige CAO's


Liberform, het vormingsfonds en fonds voor bestaanszekerheid van PC 336

Binnen het paritair comité is een fonds voor bestaanszekerheid opgericht. Dit fonds is tevens het vormingsfonds bij het paritair comité. Het vormingsfonds wordt vanuit de werkgeversbijdrage voor risicogroepen en vorming gefinancierd. Het fonds heeft als opdracht te zorgen dat opleiding een centrale rol inneemt in personeelsbeleid. Dit gebeurt door onder meer gratis opleiding en een opleidingspremie.

Meer informatie vindt u op www.liberform.be

 

 

Vraag-AntwoordHeeft u een vraag betreffende het paritair comité voor vrije beroepen, neem dan een kijkje op de pagina vraag & antwoord PC 336. Geen antwoord op uw vraag gevonden, neem dan gerust contact met ons op!

 

Recent getweet
31 januari
Helaas zijn ook enkele vrije beroepen in dit lijstje terug te vinden.=" We blijven werken om jongeren die afstuderen duidelijk te maken hoe mooi het #vrijeberoep is.=¬ https://t.co/BKrERuU7Ds