Printversie

Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

Al van bij de oprichting van PC 336 in 2009 behartigt de Federatie Vrije Beroepen er de belangen van de advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen. Het gaat concreet om meer dan 7.000 werkgevers, met meer dan 36.000 werknemers.

 

Op 22 november 2021 werd het sectoraal akkoord afgesloten tussen de werkgevers en werknemers binnen het Paritair Comité 336. In de weken erna werden de CAO's uitgewerkt en bevestigd. 

Hierna vindt u meer informatie over het recentste sectoraal akkoord en een woordje uitleg over Liberform, het fonds voor bestaanszekerheid dat tevens het vormingsfonds bij het paritair comité is. 

 

Het sectoraal akkoord 2021-2022

1. Koopkracht

Er is een loonsverhoging afgesproken voor de sectorale minimumlonen van de effectieve bruto maandlonen met 0,4 % ingaand vanaf 1 januari 2022.

2. Coronapremie

Een eenmalige Coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques in ondernemingen  met een positieve bedrijfswinst. Deze premie bedraagt € 125 of € 250 en wordt uiterlijk op 31/12/2021 uitbetaald.

3. Mobiliteit

Vanaf 1 juli 2022, zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 20 cent per effectief afgelegde km, met een max. van 8 euro per dag.

4. Tijdskrediet

Er worden voltijdse en halftijdse landingsbanen voorzien vanaf 55 jaar voor een  loopbaan van 35 jaar, bij een zwaar beroep en bij een loopbaan van 20 jaar voor nachtarbeid. Mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming vanaf 01/01/2021 t.e.m. 30/06/2023.

Tijdskrediet is mogelijk voor 24,  36 of 51 maanden afhankelijk van de anciënniteit in de onderneming.

5. Aanmoedigingspremie 

Men kan intekenen op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

6. Opleiding

Voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 6 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2021-2022.

Voor de ondernemingen met 10 en minder dan 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 3 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2021-2022.

De werkgeversbijdrage ter financiering van het Opleidingsinstituut Liberform, inclusief de risicogroepen, ten belope van 0,12% wordt verlengd t.e.m. 31/12/2023.

7. Functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal

Tijdens deze periode zal er verder onderzoek gevoerd worden naar functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal. De effectieve invoering van de sectorale minimumloonschaal zal een onderdeel vormen van de sectorale onderhandelingen 2023-2024.

8. Eindeloopbaan

CAO SWT vanaf 60 jaar en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

9. Sociale Vrede

De organisaties verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren en zullen geen bijkomende eisen stellen op het niveau van het paritair comité en op het vlak van de onderneming voor de duur van dit akkoord.

10. Duur

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 01/01/2021 en houdt op van kracht te zijn op 31/12/2022, tenzij anders bepaald.

Integrale teksten :

Sectoraal akkoord 2021-2022
Overzicht van huidige CAO's


Liberform, het vormingsfonds en fonds voor bestaanszekerheid van PC 336

Binnen het paritair comité is een fonds voor bestaanszekerheid opgericht. Dit fonds is tevens het vormingsfonds bij het paritair comité. Het vormingsfonds wordt vanuit de werkgeversbijdrage voor risicogroepen en vorming gefinancierd. Het fonds heeft als opdracht te zorgen dat opleiding een centrale rol inneemt in personeelsbeleid. Dit gebeurt door onder meer gratis opleiding en een opleidingspremie.

Meer informatie vindt u op www.liberform.be en www.sf336.be.

 

Vraag-Antwoord

Heeft u een vraag betreffende het paritair comité voor vrije beroepen, neem dan gerust contact met ons op!