Printversie

Belangenbehartiging

De belangen, erkenning en specificiteit van de vrije beroepen en vrije beroepers krachtig maar correct behartigen, dat is de kern van onze missie. We benadrukken daarbij de cruciale rol die de vrije beroepers  spelen  in onze maatschappij, en de randvoorwaarden die nodig zijn voor de bescherming van zowel het algemeen belang als het belang van de individuele cliënten of patiënten.

Voor deze belangenbehartiging werken we zowel via onze uitstekende politieke contacten en diverse externe mandaten, als via de pers en sociale media.

 

1. Belangenbehartiging via politieke contacten en externe mandaten

Bij de opstelling van nieuwe wetten en regels is het belangrijk dat er voldoende rekening wordt gehouden met de specificiteit van de betrokken beroepen.

Om te bewaken dat dit effectief gebeurt, steunen we op onze diverse externe mandaten die van belang zijn voor de sector van het vrije beroep, en waar nodig op onze uitstekende contacten op alle beleidsniveaus, van de Dorpsstraat tot de Wetstraat.

De afgelopen jaren hebben we met succes gewerkt aan het bijsturen van wetgeving en regels in onder meer de volgende concrete dossiers:

 • De hervorming van het ondernemingsrecht;
 • De ‘billijke vergoeding’ voor muziek in wachtkamers;
 • Insolventie/faillissementen bij vrije beroepen;
 • Kwaliteitsvolle praktijkvoering in de zorgsector;
 • De btw-vrijstellingsvoorwaarden voor samenwerkingsverbanden.

Verder publiceert de Federatie Vrije Beroepen voor iedere Europese, federale en regionale verkiezing een memorandum waarin we een aantal prioriteiten voor de volgende legislatuur voorstellen.

 

2. Belangenbehartiging via de pers en sociale media

Als koepel van duizenden vrije beroepers en 24 representatieve organisaties van vrije beroepen, is de Federatie Vrije Beroepen uiteraard een belangrijke spreekbuis voor de sector. Daarmee gaat een grote verantwoordelijkheid gepaard, en die wordt dan ook met zorg bewaakt, opdat onze persberichten niet alleen een breed gehoor vinden maar ook ernstig genomen worden.

De afgelopen jaren hebben we onder meer over de volgende concrete thema’s actief gecommuniceerd via de pers en sociale media:

 • De voordelen van digitale betalingen, en hoe die nog verder en beter uitgerold kunnen worden;
 • De wenselijkheid van Ordes of Instituten voor die vrije beroepen waar ze nog ontbreken, gezien de impact daarvan op hun onafhankelijkheid, beroepsgeheim en permanente vorming, maar ook in geval van bijvoorbeeld eventuele faillissementen;
 • De voordelen van associëren en samenwerken in het vrije beroep, alsook de vele aspecten waar de betrokkenen best rekening mee houden, én de nood aan een gelijk speelveld voor het verkrijgen van steunmaatregelen;
 • Het jaar na  jaar groeiend aantal vrije beroepers, en de voor- en nadelen hiervan;
 • Het misverstand dat vrije beroepen afgeschermde en geprivilegieerde bastions zouden zijn, terwijl de over-reglementering zich niet situeert op het vlak van de toegang tot de vrije beroepen (cf. hun sterke jaarlijkse groei), maar wel op het vlak van de praktische uitoefening ervan, met steeds grotere verantwoordelijkheden en administratieve verplichtingen;
 • Het belang van innovatie voor de toekomst van de vrije beroepen, en de steunmaatregelen die daarvoor bestaan;
 • De steeds luidere vraag naar een beter evenwicht tussen werk en privé, en het hoge risico op burn-out  bij vele vrije beroepers;
 • De nood aan een duidelijkere complementariteit tussen enerzijds de ‘medische huizen’ met forfaitair financieringssysteem en anderzijds de reguliere zorgverstrekkers, alsook een grondige vergelijkende studie tussen het forfaitair financieringssysteem en de op prestaties gebaseerde vergoeding van de zelfstandige zorgverstrekkers;
 • De discriminatie van vrije beroepers bij de invoering van het beroepskostenforfait voor zelfstandigen zonder vennootschap.

Meer voorbeelden en informatie zijn terug te vinden in ons archief van persberichten en via onze profielen op Facebook en Twitter.