Printversie

Disclaimer & Privacyverklaring

Deze website is eigendom van:

Federatie Vrije Beroepen vzw
Willebroekkaai 37 - 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 412.875.649
Tel.: 02 212 25 04
E-mail: info@federatievrijeberoepen.be

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

1. Privacy beleid


Cookies

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen 'cookies' op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden.  Het kan daarbij gaan om functionele cookies (deze bevatten geen persoonsgegevens, maar zijn wel noodzakelijk om er voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, en u onze website dus op een nuttige manier kan gebruiken), en analytische cookies (die ons meer inzicht geven in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij).

U bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.

Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit uitschakelen in uw browser via de browserinstellingen:

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Contactpagina en Nieuwsbrief

Wanneer u een specifieke vraag stelt aan de Federatie Vrije Beroepen, of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de gevraagde persoonsgegevens uitsluitend gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden, respectievelijk om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de betrokken dienst te kunnen leveren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers). Bij het beantwoorden van een specifieke vraag kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan andere partijen die ingeschakeld moeten worden om de vraag te kunnen beantwoorden. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.  

 

Uw rechten m.b.t. deze verwerkingen

Wanneer de Federatie Vrije Beroepen uw persoonsgegevens verwerkt, dan kan u de volgende rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag aan de Federatie Vrije Beroepen te richten via info@federatievrijeberoepen.be:

 • Recht van inzage
  U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevensuitwissing
  U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien
  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door de Federatie Vrije Beroepen werden verzameld;
  • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
  • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door de Federatie Vrije Beroepen worden verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind (jonger dan 13 jaar).
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, de Federatie Vrije Beroepen deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de Federatie Vrije Beroepen zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door de Federatie Vrije Beroepen berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

De Federatie Vrije Beroepen stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal de Federatie Vrije Beroepen u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

 

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Federatie Vrije Beroepen of rechthoudende derden.

 

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het secretariaat van de Federatie Vrije Beroepen te raadplegen.

De Federatie Vrije Beroepen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de Federatie Vrije Beroepen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De Federatie Vrije Beroepen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Federatie Vrije Beroepen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De Federatie Vrije Beroepen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Federatie Vrije Beroepen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.