Printversie

Dag van het Vrije Beroep: "Federatie Vrije Beroepen vraagt aandacht voor eigenheid vrij beroep, ook na 25/5"

Vandaag 6 mei houdt de Federatie Vrije Beroepen haar jaarlijkse Dag van het Vrije Beroep. Blikvangers zijn het verkiezingsmemorandum van de Federatie Vrije Beroepen en het vandaag ondertekende samenwerkingsprotocol tussen de Federatie Vrije Beroepen, de Vlaamse Regering , het Agentschap Ondernemen en de instituten IBR, IAB en BIBF.

Geef de eigenheid van het vrije beroep de eigentijdse plaats die het verdient

Naar aanleiding van deze Dag van het Vrije Beroep brengt Jan Sap, Secretaris-Generaal, graag het verkiezingsmemorandum van de Federatie Vrije Beroepen nog eens onder de aandacht. “Ik hoop dat de regeerakkoorden die na 25 mei zullen worden uitgewerkt, blijk geven van de nodige maatregelen die de vrije beroepen de eigentijdse plaats zullen geven die ze verdienen”, aldus Jan Sap. “De vrije beroepen tekenen immers voor een ononderbroken groei van de tewerkstelling en maken intussen 25% van alle zelfstandigen uit”.

De Federatie Vrije Beroepen denkt dan onder meer aan zaken als de positionering van de vrije beroepen in Europa, laattijdige betaling door overheden en de nog steeds stijgende administratieve rompslomp waarmee vrije beroepers geconfronteerd worden.

Samenwerkingsprotocol

Het Agentschap Ondernemen, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Federatie Vrije Beroepen ondertekenen op de Dag van het Vrije Beroep een samenwerkingsprotocol.

De Federatie Vrije Beroepen en de economische instituten wensen met het Vlaamse Agentschap Ondernemen nauwer te gaan samenwerken.

De finaliteit van dit protocolakkoord is om door middel van een wisselwerking/samenwerking tussen de drie economische instituten en het Agentschap Ondernemen - en dit via de Federatie Vrije Beroepen - de kwaliteit en de capaciteit van de adviesverlening van economische beroepen aan ondernemingen te versterken. In het bijzonder met betrekking tot de bestaande en toekomstige Vlaamse instrumenten en procedures van het Agentschap Ondernemen. De procedure ‘Preventief Bedrijfsbeleid’ van het Agentschap Ondernemen is hier een voorbeeld van, omdat zij vroeg ingrijpt op situaties met een hoge kans op een kwalitatieve doorstart. En dus bedrijven van faling en hun werknemers van werkloosheid kunnen redden.  

Het informeren van de economische beroepsbeoefenaars (vanaf de stagejaren en verder gedurende de permanente vorming), het tot stand brengen van een permanent overleg tussen de partners binnen dit protocol, het betrekken van de economische instituten bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven van het AO, enz.., lijken de geëigende middelen hiertoe. De economische beroepen hebben immers als vertrouwenspersonen van de ondernemingen een uitgesproken signaalfunctie.

 “De vrije beroepen zijn misschien wel het best bewaarde economisch geheim in Vlaanderen", aldus Vlaams Minister-President Kris Peeters. "De vrije beroepen creëerden sinds de diepe crisis van 2009 meer dan 20.000 jobs. Bovendien zijn de vrije beroepers belangrijke partners in het streven naar een efficiënte en slankere overheid. Een sterkere samenwerking van de overheid met de vrije beroepers is daarom een belangrijke opportuniteit: de overheid zich kan efficiënter toeleggen op haar kerntaken, en de vrije beroepers kunnen hun expertise inzetten waardoor ook hun maatschappelijke en economische meerwaarde wordt versterkt."