Printversie

Titelbescherming

Regering gaat in op voorstel Federatie Vrije Beroepen, FVIB, voor titelbescherming dienstverlenend intellectueel beroep

Zowel consument als betrokken sectoren gebaat bij titelbescherming.

FVIB, de bij UNIZO aangesloten Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen, reageert positief op het door de federale regering zopas goedgekeurde wetsontwerp voor de titelbescherming van de dienstverlenende vrije beroepen. Het goedgekeurde voorstel laat dienstverlenende vrije beroepen zoals interieurarchitecten, landschapsarchitecten en vertalers-tolken toe hun beroepstitel te beschermen en op die manier de cliŽnt wettelijke garanties te bieden omtrent hun dienstverlening. FVIB formuleerde eerder de fundamenten van het wetsvoorstel. Minister van Middenstand Laruelle dient het door de regering goedgekeurde wetsontwerp na het zomerreces in bij de senaat. (Klik hier voor het persbericht van de Minister).

De betrokken sectororganisaties, al jaren vragende partij voor dergelijke regeling, kunnen, eens het wetsontwerp door het parlement is goedgekeurd, zelf een procedure tot titelbescherming van hun vrij beroep opstarten. Pas na een erkende opleiding en door het volgen van de vastgestelde deontologische regels, kunnen de betrokken vrije beroepsbeoefenaars dan de officiŽle wettelijke titel voeren. De Federatie van Vrije Beroepen is al jaren grote voorstander van een dergelijke titelbescherming. Het garandeert de consument vakmanschap van een wettelijk erkend titelvoerder, op basis van een hoogstaande gecontroleerde opleiding en permanente bijscholing, gekoppeld aan de waarborg van verplichte en gecontroleerde deontologische voorschriften. Bovendien werken de betrokken sectoren, zoals onder meer interieurarchitecten, landschapsarchitecten en vertalers-tolken momenteel zonder reglementering en zonder titelbescherming. In andere Europese landen is er voor dit soort beroepen wel een reglementering. Voor tal van kleine beroepssectoren is titelbescherming, volgens FVIB, bovendien een haalbaar alternatief voor de veel duurdere en omslachtiger procedure een Orde of beroepsinstituut op te richten om zowel beroepstitel als beroepsuitoefening te regelen. Het goedgekeurde wetsontwerp voorziet een veel eenvoudiger systeem waarbij de betrokken sector op eigen initiatief een verzoek tot titelbescherming indient, beperkt tot de zelfstandige beroepsbeoefenaars of uitgebreid tot loontrekkende werknemers en ambtenaren. Bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO zal een vaste Commissie Vrije Beroepen onder voorzitterschap van de afgevaardigde van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen het verzoekschrift onderzoeken. De federale minister van Middenstand krijgt het laatste woord voor de erkenning en zal zich daartoe baseren op het advies van de Hoge Raad. De sleutelrol voor de titelbescherming ligt bij een administratieve commissie, waarin ook vertegenwoordigers van het betrokken beroep zetelen. Die commissie houdt per beroep de lijst bij van personen met de vereiste opleiding en waaraan de wettelijk beschermde titel is toegekend. De commissie ziet ook toe op de toepassing van de plichtenleer, en adviseert de minister. FVIB dringt nu aan op een snelle parlementaire afhandeling van het wetsontwerp. De regering liet weten het wetsontwerp na het parlementair zomerreces te zullen indienen in de senaat om daardoor de bespreking van het ontwerp te kunnen koppelen aan het eerder door de senaat goedgekeurde gelijkaardig wetsvoorstel van senator Steverlynck tijdens de vorige legislatuur. Als gevolg van de verkiezingen kon het goedgekeurde wetsvoorstel Steverlynck toen niet meer tijdig naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Kaderwet titelbescherming : ondersteunend advies consumenten

De Raad voor het Verbruik heeft op verzoek van consumentenminister Freya Vandenbossche een advies uitgebracht over het voorstel van kaderwet van Minister Laruelle. Dankzij UNIZO trad FVIB op als expert bij deze besprekingen. Het advies benadrukt het belang voor de consumenten van een dergelijk initiatief; minister Vandenbossche kan op dit vlak dus geen verdere bezwaren inroepen. Het voorstel Laruelle zit nog steeds geblokkeerd op niveau ministerraad. Klik hier voor de tekst van het advies.

FVIB e-zine - 17.6.2005

FVIB is voorstander van de invoering van een kaderwet die de titelbescherming mogelijk maakt van dienstverlenende en intellectuele beroepen die op dit ogenblik nog niet gereglementeerd zijn.

Op dit ogenblik circuleren drie initiatieven:

  • Hendrik Daems - Trees Pieters: Voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (1281/001); Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (1282/001).
  • Jan Steverlynck: Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837/1); Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838/1).
  • Minister van Middenstand Sabine Laruelle plant een eigen initiatief.