Printversie

Dossier Europa

FVIB volgt de ontwikkelingen binnen de EU, het Europese beleid en de gevolgen hiervan voor alle sectoren van het vrije beroep nauwgezet op. Hieronder vindt u een overzicht van de ondernomen acties en activiteiten.

FVIB-standpunt
- 4 juni 2004: Open brief FVIB/UNIZO ter bijsturing Europese ontwerprichtlijn vrij verkeer van diensten :
FVIB, UNIZO en 88 sectororganisaties publiceerden op 4 juni een open brief over de Europese ontwerprichtlijn voor het vrij verkeer van diensten. De open brief is in eerste instantie gericht aan alle nationale en Europese politieke partijen. FVIB, UNIZO en de sectoren bepleiten daarin een grondige bijsturing van de ontwerprichtlijn zodat de vrije beroepen en KMO's er daadwerkelijk hun voordeel mee kunnen doen. Ze vragen daarover garanties en een engagement van de politieke partijen. Alle aangesloten beroepsorganisaties van FVIB ondertekenden de brief.
- Advies overlegorganen (UEAPME, HRZKMO, NAR, CRB, SERV)

6 mei 2004: Werklunch "Law & Economics" met prof. dr. Dirk Heremans
Op de lunchvergadering van de expertenwerkgroep "Europa" op 6 mei ll. gaf prof. dr. Dirk Heremans, gewoon hoogleraar aan de KULeuven, een uiteenzetting over de toepassing van law and economics-beginselen t.a.v. het vrije beroep. Aan de hand van concrete voorbeelden werd een inzicht verkregen in het economisch denkpatroon dat de Europese Commissie hanteert.

19 maart 2004: met Europarlementslid Marianne Thyssen
Europarlementslid Marianne Thyssen gaf op deze expertenwerkgroep toelichting bij actuele dossiers relevant voor de vrije beroepen: 
- Voorstel richtlijn diensten op de interne markt (Bolkestein)
- Resolutie Europees Parlement inzake de vrije beroepen
- Monti-rapport: verslag over de mededinging op het gebied van de professionele dienstverlening en de resolutie van het Europese Parlement over marktregelingen en mededingingsregels voor de vrije beroepen
 Voorstel richtlijn erkenning beroepskwalificaties: stand van zaken
Aangezien de ingrijpende gevolgen van deze maatregelen voor onze sectoren roept de FVIB de beroepsorganisaties van vrije beroepen op om de dossiers nauwlettend door te nemen en desgevallende knelpunten tijdig te signaleren.