Printversie

Vrije beroepen kunnen overheid slanker en goedkoper maken

  • Vrij beroepen vertegenwoordigen 23% van alle zelfstandigen
  • Vrije beroepen zien jaarlijks gemiddeld meer dan 25 miljoen mensen. Zij zijn de brug tussen overheid en burger
  • Belgische overheid besteedt te weinig taken uit aan vrije beroepen
  • Nieuwe regering moet in haar beleid rekening houden met de sector. FVIB bezorgt prioriteitenprogramma

“Vrije beroepers zien jaarlijks gemiddeld meer dan 25 miljoen mensen. Dat is meer dan twee keer de volledige Belgische bevolking”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). “Natuurlijk zijn er verschillen per sector. Het belangrijkste is evenwel dat ze onmiskenbaar midden de mensen staan. Ze volgen ieder van ons in belangrijke fasen van ons leven: ziekte, huwelijk, bouwen… Tegelijk hebben ze een directe lijn met de overheden. De nieuwe federale regering moet deze brugfunctie erkennen en haar beleid erop afstemmen.” FVIB stelt deze brugfunctie centraal in haar prioriteitenprogramma naar aanleiding van de federale verkiezingen. “Anders dan in de rest van Europa, besteedt België nauwelijks diensten uit. Nochtans kunnen vrije beroepen heel wat taken van de overheid overnemen. Zo kunnen we meer besparen en administraties afslanken.” FVIB bezorgde haar prioriteitenprogramma aan alle politieke partijen.

De zelfstandige vrije en intellectuele beroepen zijn de sterkst groeiende sector. Ze tellen 212.906 beoefenaars of 23 % van alle zelfstandigen. Elk jaar starten meer dan 20.000 personen in een vrij beroep. De sector realiseert daarenboven een rechtstreekse tewerkstelling van 250.874 loontrekkenden. En ondanks de zware economische crisis zorgde het vrije beroep sinds het najaar van 2008 voor extra 6.668 extra arbeidsplaatsen. De nieuwe federale regering kan deze sector in haar beleid niet zomaar naast zich neerleggen. 

Prioriteitenprogramma
Brugfunctie vrije beroepen

Op Portugal na besteedt België van alle Europese landen het minst taken uit. Onze overheden zijn hierdoor veel groter en duurder en de marktwerking is gering. Vrije beroepen kunnen dit door hun brugfunctie tussen overheid en burger ombuigen. FVIB vraagt dat de overheid hiertoe meer taken aan vrije beroepen uitbesteedt. Daarnaast bepleit FVIB om vrije beroepen als vaste gesprekspartner op te nemen en preventie voor alle beroepsbeoefenaars in ruime zin mogelijk te maken.

Beperking beroepsaansprakelijkheid
Op dit moment zijn de meeste vrije beroepsbeoefenaars onbeperkt aansprakelijk voor hun beroepsfouten. Cliënten/patiënten stellen vandaag beroepsbeoefenaars sneller aansprakelijk. De verzekering kan deze niet altijd dekken. Bovendien vinden vrije beroepen minder makkelijk een verzekeraar. Hierdoor gaan ze bewuster met mogelijke risico’s om. Dit speelt zeker niet in het voordeel van de cliënt/patiënt. De vorige regering nam initiatieven om de aansprakelijkheid van vrije beroepen te beperken via een vennootschap. FVIB vraagt de opvolgers om verder te gaan op hetzelfde elan.

Administratieve vereenvoudiging
Alle zelfstandigen kampen met een grote administratieve rompslomp. Maar die weegt bij vrije beroepen zwaarder. Door hun maatschappelijke opdracht, moeten zij van overheidswege extra administratie verwerken. Stilaan komt hierdoor hun eigenlijke beroepsuitoefening in het gedrang. FVIB vraagt een reële afbouw van de administratieve last. De Federatie vraagt een betere afstemming tussen de federale en Vlaamse overheid en de verdere uitbouw van e-governement.

Kaderreglementering – associatiesteun en democratische zelfregulering
Alleen Polen en Tsjechië produceren binnen Europa meer wetten dan België. Ook de wetgeving voor vrije beroepen lijdt hieronder. FVIB vraagt om alle bestaande en nieuwe wetten voor vrije beroepen te bundelen in een transparante kaderreglementering met respect voor de specificiteit van de sector. Dit geldt ook voor de omzetting van Europese regelgevingen in nationaal recht. De Federatie pleit vervolgens voor aangepaste overheidsinstrumenten om samenwerking in het vrije beroep te ondersteunen en een transparante en democratische zelfregulering door erkende tuchtorganen.

Klik hier voor het volledige memorandum