Printversie

Federatie Vrije Beroepen kritisch over audit medische huizen: "Een gemiste kans"

"Een gemiste kans." Zo noemt de Federatie Vrije Beroepen, de vanmiddag voorgestelde KPMG-audit, in opdracht van minister De Block, over de medische huizen. "Medische huizen (of wijkgezondheidscentra) kunnen zeker aan een maatschappelijke behoefte voldoen, daarover gaat de discussie niet", aldus nog de Federatie. "Maar die rol moet dan wel logisch en helder worden gedefinieerd en ingevuld, zodat hij complementair blijft en niet overlapt met die van de reguliere zorgverstrekkers." De Federatie leest hierover geen of nauwelijks kritische opmerkingen en aanbevelingen in de audit over de organisatie, werking en kostenstructuur van de medische huizen. Ook pertinente vragen bij de financiering van de medische huizen krijgen in de audit niet de aandacht die ze verdienen.

Na deze audit blijft de Federatie nog met heel wat onbeantwoorde vragen zitten. "Wat ons betreft, moet er een grondige vergelijkende studie komen tussen het forfaitair financieringssysteem van de medische huizen en de op prestaties gebaseerde vergoeding van de zelfstandige zorgverstrekkers. Een aantal pijnpunten worden wel al duidelijk blootgelegd. Zo stellen we in de audit vast dat er in bepaalde steden een overaanbod bestaat van medische huizen die elkaar qua werkingsgebied overlappen. Daarnaast ligt de werklast van de huisartsen in medische huizen met een gemiddelde van 673 patiënten (per jaar) per voltijds werkende huisarts beduidend lager dan bij de zelfstandige huisartsen. Bovendien blijkt dat één op drie (35 %) huisartsen in medische huizen niet deelneemt aan enige wachtdienst en dat doorverwijzingen naar andere zorgverstrekkers nauwelijks worden geregistreerd. We stellen ons hier vragen bij. Samenwerken tussen zorgverstrekkers is de toekomst."

Het forfaitaire financieringssysteem van de medische huizen is volgens de Federatie eveneens aan een kritische evaluatie toe. Bovendien ontbreekt het vaak aan een voldoende transparante opvolging en registratie van die financieringsstromen, zonder dat daarover inde audit duidelijke opmerkingen en aanbevelingen worden geformuleerd.

De Federatie dringt er bij de bevoegde minister en het RIZIV op aan dat de reglementering op vlak van werking en financiering van de medische huizen kritisch wordt herbekeken en aangepast, in overleg met alle stakeholders. Bovendien moeten de akkoorden daarover strikter dan nu worden opgevolgd.


De Federatie vertegenwoordigt de representatieve organisaties uit de zorgsector, met name het VAS (Vlaams Artsensyndicaat), VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen), APB-VAN (Algemene Pharmaceutische Bond - Vlaams Apothekersnetwerk), AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie, NVKVV (Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie), VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen), VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten), VE (Vlaams Ergotherapeutenverbond), BVB-ABP (Belgische Verenigingen der Podologen).

Meer weten: Contacteer FVB-woordvoerder Filip Horemans
M O478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be