Printversie

Federatie Vrije Beroepen en UNIZO positief over zopas goedgekeurde hervorming faillissementswet en WCO

De ministerraad keurde het wetstontwerp goed voor de hervorming  van de faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). De Federatie Vrije Beroepen en UNIZO reageren overwegend positief. 

Ook voor vrije beroepers

Meest opvallend is dat de faillissementswet voortaan ook van toepassing wordt voor vrije beroepers, samen met de lancering van nieuwe definitie van een vrije beroeper. De bij UNIZO aangesloten Federatie Vrije Beroepen heeft daarbij altijd gepleit voor een aangepaste benadering, en heeft die in de nieuwe regelgeving ook bekomen. Zo voorziet de wet, onder meer, extra aandacht voor het beroepsgeheim. Bovendien wordt bij dossiers van vrije beroepers een extra medecurator voorzien, die zelf een vrije beroeper moet zijn.  De Federatie plant in het kader hiervan  overleg- en sensibiliseringsrondes met de betrokken beroepsbeoefenaars.Daarbij zal ook de impact van de nieuwe wetgeving op, onder meer, de deontologische codes worden bekeken.

 Herstarten wordt realistischer

Door de nieuwe wetgeving kunnen ondernemers voortaan al tijdens hun faillissementsprocedure een nieuwe activiteit opstarten. Het geld dat ze met die nieuwe activiteit verdienen, moeten ze niet meer aan de curator afstaan.  Dat maakt herstarten na faling een stuk realistischer dan vandaag, iets waar  UNIZO al lang voor pleit. "We moeten het taboe rond falen doorbreken en gefailleerden helpen om terug recht te staan. Dat is niet alleen beter voor de gefailleerden, maar ook en vooral voor de ganse economie", vindt UNIZO.  Heikel punt blijft hier wel de kredietverlening. Herstarten is zo goed als onmogelijk als je daarvoor geen lening kan krijgen. UNIZO pleit daarom voor meer steun aan initiatieven als het Impulskrediet, waarbij microleningen worden toegekend aan ex-gefailleerden.

Minder rompslomp door digitalisering

De Federatie Vrije Beroepen en UNIZO zijn ook positief over de volledige digitalisering van de faillissementsafwikkeling, waardoor de administratieve rompslomp drastisch wordt beperkt. Wel moet hierbij worden gewaakt over voldoende garanties opdat alle betrokkenen, in het bijzonder de KMO-schuldeisers, alle elektronische documenten om hun rechten te doen gelden correct ontvangen, op het juiste e-mailadres. Ook de voorziene retributie om stukken op het digitaal register te plaatsen moet voor de KMO-schuldeisers voldoende laag gehouden worden, benadrukt UNIZO.

Schuldeisers krijgen meer terugbetaald

De hervorming van het WCO-luik (Wet Continuïteit Ondernemingen) kan eveneens op de goedkeuring van UNIZO rekenen. Zo worden de regels om misbruiken tegen te gaan nog verder aangescherpt. Dit moet het aantal ondernemingen die na hun WCO-bescherming alsnog failliet gaan verder doen dalen. Belangrijk is daarnaast de iets betere bescherming van de schuldeisers. Die zullen voortaan minimaal 20 % van hun schuldvordering terugbetaald krijgen, tegenover 15 % tot nu toe. Een stap in de goede richting, vindt UNIZO, al moet dit percentage verder omhoog. UNIZO is ook positief over de omvorming van de 'Kamers voor Handelsonderzoek' tot 'Kamers voor Ondernemingen in Moeilijkheden' die met hun meer gestroomlijnde aanpak sneller en beter bedrijven in moeilijkheden zullen kunnen detecteren. Hoe vroeger een onderneming in moeilijkheden wordt begeleid, hoe groter immers de kans op een succesvolle doorstart. 

Aantal falingen stijgt opnieuw

Ondanks een blijvende dalende trend ging het aantal faillissementen in de maanden september en oktober opnieuw gevoelig de hoogte in, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zo gingen er in oktober 2016 18,84 % meer bedrijven failliet dan in oktober 2015. Blijvende alertheid en een doortastende aanpak zijn dus van levensbelang, besluit UNIZO.