Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Zelfstandige zorgverstrekkers stellen voor eerst gemeenschappelijke missie- en visietekst op

Model voor de toekomstige gezondheidszorg

Bij de Federatie Vrije Beroepen zijn al jaren heel wat beroepsorganisatie uit de zorgsector aangesloten. Zij verenigen zich binnen de Federatie in het Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers (OZZ). Voor het eerst formaliseren ze deze samenwerking in een missie -en visietekst. Zo omvat de tekst de doelstellingen van het overleg zorgverstrekkers en zijn werking. Daarnaast formuleert de tekst 8 criteria die de zelfstandige zorgverstrekker omschrijven. Onder andere onafhankelijkheid, kwaliteit, deontologie, het handelen in het algemeen belang en vrije keuze van zorgverstrekkers staan hierbij centraal. Naast de missie -en visietekst boog het OZZ zich samen met de Federatie over hoe de toekomstige organisatie van de gezondheidszorg er moet uitzien en meer specifiek op welke manier zelfstandige zorgverstrekkers in een organisatienetwerk kunnen samenwerken. Want voor het OZZ is het zich onderling organiseren in netwerken de toekomst van de gezondheidzorg. Het netwerkmodel dat het OZZ naar voor schuift werkt niet volgens een hiërarchisch model maar is een multidisciplinair partnership die door iedere zorgverstrekker kan worden geactiveerd. Dergelijk variabele netwerken gaan uit van zowel de onafhankelijkheid van de zelfstandige zorgverstrekker als van de keuzevrijheid en de verantwoordelijkheid van de cliënt/patiënt. Hiervoor bepleit het OZZ voor een voldoende dekkend basishonorarium en meer samenwerking tussen de overheden. Het OZZ en de Federatie maakten de oefening als voorbereiding op de eerstelijnsgezondheidsconferentie die minister Vandeurzen in 2017 organiseert.

De zorgsector is de grootste sector binnen de vrije beroepen (97.243 beroepsbeoefenaars). Samen stellen ze ruim 56.000 werknemers tewerk. De medische vrije beroeper is ook de grootste werkgever binnen de vrije beroepen (10.743). In 2014 startten 8099 vrije beroepers in de zorgsector en dit aantal blijft stijgen.

Doelstellingen OZZ
Het ‘Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers’ (OZZ) van de Federatie Vrije Beroepen is momenteel dé representatieve koepel van alle zelfstandige zorgverstrekkers in het vrij beroep. De doelstellingen die het ‘Overleg Zelfstandige Zorgverstrekkers’ hanteert zijn:
- de belangen behartigen en desgevallend standpunten bepalen met betrekking tot gezamenlijke dossiers van de zelfstandige zorgverstrekkers,
- informatie uitwisselen onder de aangesloten organisaties,
- het overleg faciliteren tussen alle organisaties van zelfstandige zorgverstrekkers actief in Vlaanderen en Brussel die zich volledig akkoord kunnen verklaren met het ‘charter van de zelfstandige zorgverstrekker’ van de Federatie Vrije Beroepen.

De leden van het OZZ zijn: VAS (Vlaams Artsensyndicaat), VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen), APB-VAN (Algemene Pharmaceutische Bond – Vlaams Apothekersnetwerk), AXXON, Kwaliteit in kinesitherapie, NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen), VBVD (Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten), VVS (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie), VE (Vlaams Ergotherapeutenverbond) en BVP-APB (Belgische Vereniging der Podologen), UNIZO en de Federatie Vrije Beroepen.

Organisatienetwerken volgens de zelfstandige zorgverstrekkers

Het OZZ heeft - in aanloop van de eerstelijnsgezondheidsconferentie 2017 van minister Vandeurzen –een basisnota uitgewerkt over op welke manier ze zich kunnen organiseren in een organisatienetwerk. In deze organisatienetwerken is de onafhankelijkheid van de zelfstandig zorgverstrekker primordiaal. Volgens het OZZ dienen volgende elementen hierbij aanwezig te zijn:

In het organisatienetwerk is iedere zorgverstrekker en cliënt een actor die het netwerk kan activeren. Dit organisatienetwerk beperkt zich niet noodzakelijk tot de zelfstandige zorgverstrekkers, maar reikt de hand naar iedere actor in het zorgverhaal van de cliënt. In het organisatienetwerk is de zorgverstrekker bij uitstek de persoonlijke zorgadviseur van de cliënt en dit met gedeelde, transparante verantwoordelijkheid voor zowel de zorgverstrekker(s) als de cliënt. Dé voorwaarde om geïntegreerde zorg te realiseren en transparant te werken in een organisatienetwerk, ligt in het delen van gegevens en informatie-uitwisseling. Een performant ICT-systeem is noodzakelijk om transparant te werken. Organisatienetwerken overstijgen de huidige breuklijnen tussen de verschillende beroepen en structuren. De wettelijke en deontologische barrières moeten weggewerkt worden. De financiering van de gezondheidszorg vergt ook een transversale benadering. Er moet een voldoende dekkend basishonorarium komen dat interdisciplinair overleg includeert.

 

20160707_UNIZO_FVB_ondertekening_missie_en_visie_zorgverstrekkers-foto_Luk_Collet-4520-1