Printversie

Vrij Beroeper meer dan 20% van de tijd bezig met administratie

Beoefenaars van een vrij beroep, zoals artsen, advocaten, dierenartsen, accountants en architecten, besteden ruim 20% van hun tijd aan paperassen en formulieren. Die kostbare tijd kunnen ze niet besteden aan hun patiënten en cliënten. Dat blijkt uit een enquête van de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) bij 420 vrije beroepers in Vlaanderen en Brussel. FVIB peilde bovendien naar hun toekomstvisie op het beroep en naar hun relatie met patiënt en cliënt. De administratieve overlast blijft voor heel wat vrije beroepen een doorn in het oog. FVIB bepleit voor de administratieve vereenvoudiging onder meer de effectieve integratie van alle vrije beroepen in de Kruispunt Bank Ondernemingen (KBO). Hoewel dat op papier al sinds 1 juli 2009 het geval zou moeten zijn, blijken heel wat medische beroepen nog altijd niet automatisch opgenomen of ontbreken er nog noodzakelijke gegevens. Een volledige integratie in de KBO is nodig, wil de overheid de communicatie met de vrij beroeper vlotter doen verlopen. FVIB vraagt ook de al lang beloofde eengemaakte inning voor auteurs-en naburige rechten voor alle vrije beroepen, het daadwerkelijk inschakelen van e-governement en de doeltreffende informatisering van de volledige gezondheidszorg. Naast administratieve vereenvoudiging, kwamen ook de waardering van de consument voor het vrije beroep en de behoefte aan een beperking van de beroepsaansprakelijkheid uit de enquête naar voren. FVIB stelt de resultaten van de rondvraag vanavond voor op de Dag van het Vrije Beroep in de Ark in Antwerpen.

Beperking aansprakelijkheid en samenwerken noodzakelijk voor het beroep
FVIB vroeg de vrije beroepers welke elementen cruciaal zijn voor het vrije beroep. 6 op de 10 bepleit een beperking van de beroepsaansprakelijkheid voor alle beoefenaars het vrije beroep. Ze zien dat als één van de voorwaarden om het beroep aantrekkelijk te houden ook voor nieuwkomers. Op die manier kunnen overdreven persoonlijke beroepsrisico’s worden vermeden. Ondernemersvaardigheden, zoals personeelsbeleid en marketing, zijn volgens 72% van de ondervraagden noodzakelijk om het beroep doeltreffend uit te oefenen. Bijna 6 op 10 verwacht voor de toekomst het verdwijnen van de eenmanspraktijk. Voor 64% moeten meerdere disciplines in de praktijk gebundeld worden. Meer dan 8 op de 10 vrije beroepers vindt een verplichte permanente vorming essentieel.

Financiële crisis nauwelijks gevolgen voor vrije beroep
De financiële crisis heeft weinig impact gehad op het vrije beroep. 4 op de 10 ondervraagden zegt nu evenveel werk te hebben als voor de crisis. 22% heeft zelfs meer te doen. Kennelijk blijken de meeste sectoren uit het vrije beroep minder conjunctuurgevoelig, de vrije beroepen uit de bouw zoals architecten niet te na gesproken.. Bovendien leidt een economische crisis voor een aantal vrije beroepen zoals de cijferberoepen en de juridische sector automatisch tot meer werk.

Vrije beroepers gewaardeerd door consument
Ten slotte peilde FVIB naar de band met de consument. 6 op de 10 vrije beroepers voelt zich gewaardeerd door zijn cliënt of patiënt. Vertrouwen blijkt voor bijna 8 op de 10 de belangrijkste factor in hun relatie met de consument. Net geen 90% van de ondervraagden vindt wel dat cliënten en patiënten steeds hogere eisen stellen. Bovendien ervaart 8 op 10 beoefenaars de consument als beter geïnformeerd dan enkele jaren geleden.

Dag van het Vrije Beroep
FVIB stelt de resultaten van de rondvraag vandaag voor op de Dag van het Vrije Beroep op 20 april in de Ark om 18.30u in Antwerpen. Dit jaarlijks netwerkevent brengt vrije beroepers, beleidsmakers en partners van het vrije beroep samen. Voor de editie van 2010 nemen architecte Christine Conix en minister Bourgeois samen met FVIB secretaris-generaal Jan Sap plaats op de sofa voor een gesprek over het heden en de toekomst van het vrije beroep. Nadien wisselen de aanwezigen van gedachten tijdens een uitgebreide receptie.

Video - Conix Architects: minder administratie, meer creativiteit