Printversie

Federatie Vrije Beroepen: Vlaams regeerakkoord biedt kansen voor vrije beroepen

“Het Vlaams regeerakkoord erkent op heel veel domeinen expliciet de rol van de vrije beroepen. Het akkoord biedt de sector kansen”, reageert secretaris-generaal Jan Sap van de Federatie Vrije Beroepen op het voorgestelde regeerakkoord. Nu komt het er volgens de Federatie op aan om het akkoord verder te concretiseren. Ze zal hiertoe contact opnemen met de bevoegde ministers.

De Federatie staat positief tegenover de ambitie van de volgende regering om mogelijke overheidstaken uit te besteden aan vrije beroepen. Ook het feit dat de vrije beroepen expliciet genoemd worden in het kader van ondersteuningsinstrumenten stemt de Federatie tevreden.  De Federatie vindt het in dat kader wel jammer dat het Impulseo-fonds niet wordt uitgebreid naar andere medische vrije beroepen. De aangekondigde administratieve vereenvoudiging op domeinen als financiën en begroting, bestuurszaken of economie en innovatie, zal voor vrije beroepen een verbetering opleveren.

Sectorspecifieke elementen
Het Vlaams regeerakkoord valoriseert volgens de Federatie terecht de rol van economische vrije beroepen als partners voor de verspreiding van overheidsinformatie naar KMO’s en zelfstandigen. Op dit moment loopt binnen de Federatie ook een project hierrond in samenwerking met de Vlaamse overheid. Positief is ook dat het regeerakkoord het bestaande informele overleg tussen zorgberoepen en de overheid nu structureel gaat erkennen. Daarnaast komt er een kadaster voor zorgberoepen waarbij de contingentering voor artsen behouden blijft. De Federatie betreurt wel dat de zelfstandige zorgverstrekkers niet expliciet worden vermeld, terwijl dat bij ziekenhuizen, thuiszorgdiensten of bijvoorbeeld ocmw’s wel het geval is.