Printversie

Axxon: de nieuwe beroepsvereniging voor kinesitherapeuten

Sinds vandaag verenigen de kinesitherapeuten zich in één nationale beroepsvereniging Axxon. Deze overkoepelt onder meer het vroegere Kkartel dat bij FVIB was aangesloten en AKB. Vanaf vandaag is ook Axxon met FVIB geassocieerd.

Op de persvoorstelling vroeg Axxon meteen om doktersvoorschriften af te schaffen. Lees hieronder het persbericht van Axxon. 


Patiënten moeten ook zonder doktersvoorschrift bij kinesitherapeut terecht kunnen

Axxon, de zopas gefusioneerde nationale beroepsvereniging van kinesitherapeuten, treedt vandaag voor het eerst naar buiten. De meest opvallende eis van de vereniging is dat patiënten geen doktersvoorschrift meer nodig zouden hebben om hun kinesitherapiebehandeling door het RIZIV terugbetaald te krijgen. Axxon becijferde dat directe toegang een besparing van 32 miljoen euro kan opleveren. De organisatie wil dit bedrag inzetten voor een betere screening van patiënten bij aanvang van een behandeling, een effectief preventiebeleid  in de kinesitherapie, bevordering van de kwaliteit, en een correcte honorering van de kinesitherapeuten ten opzichte van hun Europese collega's.

Fusie van alle verenigingen
Met Axxon is de fusie van de voormalige grote kinesitherapeutenorganisaties AKB en KinesitherapeutenKartel een feit. Voor het eerst in de geschiedenis van de kinesitherapie in ons land zullen alle kinesitherapeuten met één stem spreken, en dus beter het beleid kunnen sturen. Axxon wil de belangen van alle kinesitherapeuten én hun patiënten verdedigen. De organisatie is nationaal, maar heeft twee sterke geregionaliseerde vleugels, en treedt internationaal op als de Belgische vertegenwoordiger binnen de WCPT (World Confederation for Physical Therapy).

Geen voorschrift meer
Een van de eisen van Axxon is dat patiënten rechtstreeks bij hun kinesitherapeut moeten kunnen aankloppen voor bepaalde onderzoeken en behandelingen. Vandaag  vereist elke behandeling een voorschrift van een arts.
Axxon voelt zich in deze eis gesterkt door zijn achterban: uit een enquête die in september 2009 werd uitgevoerd, blijkt dat meer dan 8 op de 10 kinesitherapeuten  voorstander is van directe toegang.

"België loopt achter op dit vlak", aldus Axxon voorzitter Luc Lemense. "In ongeveer 60% van de Europese landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje, is het systeem van directe toegang al ingeburgerd. Willen we onze goede reputatie binnen Europa behouden, dan mogen we deze trein niet missen. De bewustwording hierrond leeft ook in de maatschappij: niet voor niets stelde rector van de Universiteit Gent Paul Van Cauwenberge in zijn toespraak tot de promovendi 2009 dat directe toegang een rechtmatige vraag is, zeker gezien het opleidingsniveau."

Lagere drempel
Door rechtstreekse toegang wil Axxon de drempel voor patiënten verlagen. Daardoor kunnen kinesitherapeuten meer preventief gaan werken. Vandaag is er geen wettelijke basis voor preventie in de kinesitherapie.

Lemense: "Men kan zich de vraag stellen of optimale zorg bij dagelijkse ongemakken en klachten van patiënten steeds afhankelijk dient te zijn van een medisch voorschrift. Patiënten worden mondiger en bepalen zelf bij wie ze gaan aankloppen met hun klachten. Daarnaast vragen maatschappelijke tendenzen als stress, bewegingsarmoede, overgewicht en vergrijzing - met meer valincidenten tot gevolg – naar meer coaching en professionele begeleiding in de vorm van preventie. De facto krijgen we nu al patiënten over de vloer met nek- of rugklachten die zonder voorschrift  raad komen vragen. Ook artsen laten het locomotorisch onderzoek vaak over aan ons, omdat ze vertrouwen hebben in onze vakkennis. De hoge kwaliteit van de opleidingen kinesitherapie laat ons verder toe om voor directe toegang te pleiten."

Meer dan 32 miljoen euro komt vrij
Een onderzoek bij 67.900 patiënten in Nederland, waar men in 2006 al een systeem van directe toegang invoerde, toont aan dat dit een positieve impact heeft op de kosten van de gezondheidszorg. Patiënten zonder voorschrift hadden minder behandelingen nodig (gemiddeld 2.7 minder) en bereikten vaker resultaat (88% tegenover 78% van de patiënten met medisch voorschrift). Na twee jaar deed reeds 37% van de patiënten rechtsreeks beroep op hun kinesitherapeut.

Extrapoleert men deze cijfers naar de Belgische situatie, dan blijkt dat rechtstreekse toegang in België 32.446.995 euro middelen kan vrijmaken voor heroriëntering binnen de kinesitherapie. Die wil Axxon inzetten voor betere screening van patiënten, een effectief preventiebeleid, bevordering van de kwaliteit en een realistische honorering van de kinesitherapeuten.

Betere screening
Axxon is ervan overtuigd dat vrije toegang, zonder een degelijk screeningsproces van patiënten, niet wenselijk is. Het is belangrijk dat de beroepsgroep elke collega responsabiliseert en in overleg met overheid en artsen vrije toegang op een veilige manier implementeert in de praktijk. Axxon pleit er dan ook voor de vrijgekomen middelen te investeren in een betere screening van de patiënt. Het wil dit doen via een degelijk gehonoreerd en door alle partners aanvaard onderzoek en behandelplan, en dit bij het eerste contact met de patiënt. Zo wil Axxon blijven inzetten op kwaliteit, binnen het kwaliteitsbevorderend project Pro-Q-Kine. Directe toegang vereist bijscholing van de kinesitherapeuten, zodat zij met  de nodige kennis zelf kunnen beoordelen welke patiënten dienen doorverwezen naar een arts. De communicatie met artsen blijft primordiaal.

Beter gebruik maken van preventie
Axxon vroeg voor zijn nieuwe magazine experten naar hun visie op de toekomst van de kinesitherapie. Onder het motto 'goedkoper voorkomen dan genezen' zien zij preventie als dé uitdaging. Zeker nu de kosten in de gezondheidszorg onder druk staan, kan preventieve kinesitherapie  duurdere oplossingen voorkomen, zo stellen ze. Zo kan valpreventie een duurdere heupprothese vermijden, of kan oefentherapie met het oog op hogere zelfredzaamheid een lang (en duur) verblijf in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of rusthuis vermijden. Oefentherapie onder geneeskundige, deskundige begeleiding van aandoeningen zoals diabetes, obesitas, immobiliteit, e.a., kan voor een belangrijk terugverdieneffect zorgen in onze  gezondheidseconomie. Ook hier zijn bijkomende middelen voor nodig.

Betere honorering
Een derde invulling van het vrijgekomen budget ziet Axxon voor een betere honorering van kinesitherapeuten. "Jaren al wordt de Belgische kinesitherapie stiefmoederlijk behandeld. Kijk maar naar de moeilijke statuten waarin kine's soms moeten werken: een kinesitherapeut in een RVT moet verantwoording afleggen aan een verpleegkundige. Veel kinesitherapeuten trekken naar het buitenland omdat de financiële voorwaarden daar een pak beter zijn (ter vergelijking: 27.5 € in Nederland t.o.v. 20 € in België voor een courante zitting). De kinesitherapie is volwassen geworden. Wij willen ervoor zorgen dat kinesitherapeuten opnieuw trots zijn kinesitherapeut te zijn."

Meer kwaliteit
Daarnaast zet Axxon resoluut in op kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie. Daartoe werd in 2007 Pro-Q-Kine gestart, een pilootproject  in samenwerking met het Riziv en de Verzekeringsinstellingen, dat moet resulteren in een kwaliteitsbevorderend systeem van en voor kinesitherapeuten. Dat maakt gebruik van een geïntegreerd en gehonoreerd systeem van navorming, gebaseerd op zelfevaluatie, intercollegiale toetsing en kwaliteitsindicatoren met gebruik van alle moderne communicatiemiddelen.

Alle kinesitherapeuten die zich daadwerkelijk engageren voor meer kwaliteit, moeten de mogelijkheid krijgen zich te profileren naar hun patiënten en een bijkomende honorering te verantwoorden. Een erkend kwaliteitsregister, in eigen beheer van de sector, biedt hiertoe de mogelijkheid.

Daarnaast dient een regulerend Kwaliteitsinstituut voor Kinesitherapie opgericht te worden, voor en door kinesitherapeuten, ondersteund door experten van diverse sectoren, van onderwijs e.a.

Axxon pleit ervoor dat kinesitherapeuten die zich inschrijven in het kwaliteitsproject hiervoor door de overheid worden gewaardeerd en gehonoreerd.

www.axxon.be