Printversie

Federatie Vrije Beroepen n.a.v. Symposium Eerstelijnsgezondheidszorg: Zorgverstrekkers betrekken in beleid

Rol zelfstandige zorgverstrekkers als 1e  aanspreekpunt patiënten niet vertaald in vertegenwoordiging beleid

“Dagelijks zien zelfstandige zorgverstrekkers zoals apothekers, artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen en psychologen samen duizenden patiënten.  Ze staan heel dicht bij de patiënt en vormen zo een belangrijke schakel in onze gezondheidszorg”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de Federatie Vrije Beroepen, aangesloten bij UNIZO. “En daarom zijn ze ook zo’n belangrijke graadmeter voor het beleid. Zij weten als geen ander hoe onze gezondheidszorg er moet uitzien. Maar dat vertaalt zich niet in een vertegenwoordiging op het Vlaamse beleidsniveau”, aldus de Federatie Vrije Beroepen. Drie jaar na de Gezondheidsconferentie Eerstelijnsgezondheidszorg organiseert minister Vandeurzen morgen 7 december een symposium dat focust op de hoofdthema’s uit de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals ICT, instroom, e.a.  De Federatie Vrije Beroepen en haar aangesloten beroepsorganisaties uit de medische sector herhalen naar aanleiding van dat symposium hun vraag om zelfstandige zorgverstrekkers uit de eerste lijn meer te betrekken bij het Vlaamse beleid. Op dit moment zijn ze in geen enkel officieel beleidsorgaan vertegenwoordigd.  “Als brug tussen de burger en overheid, zouden zij nochtans een onmiskenbare meerwaarde kunnen betekenen”, aldus de Federatie Vrije Beroepen. De Federatie en de aangesloten beroepsorganisaties uit de medische sector pleiten voor meer vertegenwoordiging in de Vlaamse advies-en overlegstructuren, zoals de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin en de nog op te richten organen naar aanleiding van de regionaliseringsgolf in de zorg. Ook wanneer nieuwe beslissingsorganen worden opgericht, vraagt de Federatie dus een afvaardiging vanuit de zelfstandige zorgverstrekkers.

De Federatie Vrije Beroepen overkoepelen 7 organisaties van zelfstandige zorgverstrekkers: Algemeen Pharmaceutische Bond-Vlaams ApothekersNetwerk (APB-VAN), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV), het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), Axxon. Kwaliteit in Kinesitherapie, het Vlaams Artsensyndicaat (VAS), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).