Printversie

Voorlopig geen beroepscompetentieprofiel praktijkassistent eerstelijnsgezondheidszorg

In Vlaanderen gaat men meer en meer uit van comptetenties bij het beschrijven van beroepen, veeleer dan diploma's. Binnen de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) was men bezig een dergelijk beroepscompetentieprofiel uit te schrijven voor praktijkassistent in de eerstelijnsgezondheidszorg, meer specifiek praktijkassistent voor huisartsen. 

Deze praktijkassistent zou, naar gelang het type huisartsenpraktijk waarin deze werkt, heel wat diverse taken hebben.  Hij of zij zou opdrachten vervullen die zowel administratief als medisch-technisch van aard kunnen zijn. Bedoeling van de Vlaams minister van Werk, Onderwijs en vorming was om in het voorjaar een inschalingscommissie op te richten die de opleiding verder uitwerkt om vervolgens in september 2009 te starten met de eerste proefprojecten.

Binnen de gehele medische sector kon het voorstel op weinig bijval rekenen. Vooral het feit dat met het KB nr 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen met de voeten werd getreden, rees heel wat ongenoegen.  

In het maandelijks overleg van zelfstandige zorgverstrekkers van FVIB, werd met de betrokken beroepsorganisaties gezocht naar een consensus. Samen met de SERV wordt gezocht naar een algemene sokkel voor de praktijkassistentieberoepen (over alle medische beroepen heen) met respect voor het KB nr 78. 

Intussen kon FVIB in samenwerking met de UNIZO vertegenwoordiging binnen de SERV de werkzaamheden in het kader van dit beroepscompetentieprofiel laten stopzetten. De SERV zal dit profiel opnieuw bekijken in overleg met álle belanghebbende sectoren.