Printversie

Wat is een vrij beroep ?

Er bestaat geen universeel aanvaarde en exhaustieve lijst van vrije beroepen.

Bovendien is er momenteel ook (nog) geen universeel geldende definitie van wat precies een “vrij beroep” is.

De Federatie Vrije Beroepen tracht een positieve invulling te geven aan het begrip "vrij beroep" en richt zich tot alle zelfstandige beoefenaars van een dienstverlenend beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken:

  • de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie;
  • dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en permanente vorming;
  • de beoefenaar draagt persoonlijk verantwoordelijkheid;
  • de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze : de beoefenaar handelt daarbij zowel in het belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang;
  • de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie. Dit beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt.

Echter, er bestaan veel verschillende definities met belangrijke onderlinge verschillen. Het gevolg hiervan is dat dezelfde beroepsbeoefenaar volgens de ene wetgeving wel als vrije beroeper kan worden gedefinieerd en volgens andere wetgeving dan weer niet. Bovendien bevatten een aantal  definities een achterhaalde verwijzing naar het voormalige onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden in het WER* (cf. “die geen daad van koophandel uitmaakt”). Aangezien dit onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden recent afgeschaft werd en vervangen door een nieuw ondernemingsbegrip, is er nood aan reparatiewetgeving.

Om een oplossing te bieden voor bovenstaande problemen, werkt de Federatie Vrije Beroepen momenteel aan een voorstel van definitie die universeel geldend kan zijn.

 

* : Het Wetboek Economisch Recht of WER is het recentste voorbeeld van wetgeving waarin een definitie van vrije beroepen opgenomen is, met name in art. 1.1.14° WER. De definitie in kwestie is echter erg veeleisend, en kan dan ook niet zonder meer veralgemeend van toepassing worden.

 

Los van de vraag welke beroepen wel of niet een vrij beroep zijn, is sinds 1 november 2018 duidelijk bepaald dat ook vrije beroepers een “onderneming” zijn in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Omdat  vrije beroepers bepaalde kenmerken vertonen die een klassieke onderneming vaak niet bezit, zijn zij voor een aantal zaken onderworpen aan een aangepaste benadering.