Printversie

Minister Vanackere erkent rol zelfstandige zorgverstrekker in Vlaams Gezonheidsbeleid

Zelfstandige zorgverstrekkers hebben een rol te spelen in het Vlaamse Gezondheidsbeleid. Niet alleen kunnen zij de nodige beleidsaccenten leggen ten aanzien van collega-zorgverstrekkers, maar ook bieden zij een belangrijke beleidsmeerwaarde ten overstaan van de burger-patiŽnt. Dat zei minister van Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin Vanackere vandaag in zijn gasttoespraak op het overleg zelfstandige zorgverstrekkers van de bij UNIZO aangesloten Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). Met deze uitspraak komt de minister tegemoet aan de vraag van de zelfstandige zorgverstrekkers om nauwer betrokken te worden in het Vlaamse Welzijns- en Gezondheidsbeleid, onder meer via vertegenwoordiging in advies- en overlegorganen. 

Op een maandelijks overlegplatform bespreken de afgevaardigden van de bij FVIB aangesloten organisaties van zelfstandige zorgverstrekkers zowel de professionele als de interprofessionele actualiteit uit de sector, met name de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB), het Nationaal Verbond der Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV), de Unie van Zelfstandige Kinesitherapeuten (UZK), het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) en het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT). Voor het overleg van vandaag hadden zij minister van Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin Steven Vanackere uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het Vlaamse Gezondheidsbeleid.

Reden voor deze uitnodiging vormde de oproep die gastspreker Wim Coumans, kabinetchef van Vanackere, vorig jaar op hetzelfde overleg formuleerde naar aanleiding van Vlaanderen in Actie (VIA)  toen nog als kabinetchef van minster Vervotte. Het luik Gezondheidzorg van dat toekomstproject van de Vlaamse Regering, bood op dat moment nauwelijks aanknopingspunten voor de zelfstandige zorgverstrekkers. Op verzoek van het kabinet Vervotte werkten de beroepsorganisaties samen met FVIB aan eigen voorstellen voor VIA. Daarbij gingen ze uit van de basisgedachte dat zelfstandige zorgverstrekkers een belangrijke meerwaarde kunnen bieden aan het Vlaamse Welzijns- en Gezondheidsbeleid.

FVIB en de bij haar aangesloten zelfstandige zorgverstrekkers zijn van mening dat het Vlaamse Beleid vandaag nog teveel uitgaat van structuren en instellingen en te weinig aandacht heeft voor de rol van de zelfstandige zorgverstrekker. Nochtans ziet de zelfstandige zorgverstrekker voor zichzelf in de Vlaamse Gezondheidszorg een belangrijke functie weggelegd, niet alleen ten aanzien van zijn eigen beroep, maar zeker ook ten overstaan van de burger (patiŽnt). De laagdrempeligheid en de permanente bereikbaarheid van de zelfstandige zorgverstrekkers zorgen ervoor dat zij dicht tegen de Vlaamse bevolking staan en een geschikte brug kunnen zijn voor de overheid. Door projecten in VIA, maar ook via vertegenwoordiging binnen de Vlaamse advies- en overlegstructuren, wensen de zelfstandige zorgverstrekkers het Vlaamse Gezondheidsbeleid mee te sturen. Het FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers zou hiervoor het ideale aanspreekpunt vormen.

Minister Vanackere erkende vandaag tijdens de gedachtewisseling met de beroepsorganisaties de taak voor de zelfstandige zorgverstrekkers in het Vlaamse Welzijns- en Gezonheidsbeleid. Hij sprak de belofte uit de zelfstandige zorgverstrekker nauwer te betrekken bij het Vlaamse preventiebeleid.