Printversie

Het Vrije Beroep in Vlaanderen

Op 10 juli stelde de Vlaamse Overheid haar Businessplan Vlaanderen in actie voor. De overheid stelt daarin een 'slanke, maar efficiŽnte, kosten-effectieve en ambitieuze overheid' als doelstelling. Om dit te verwezenlijken wil ze bepaalde overheidstaken uitbesteden aan spelers op de private markt. Ze ziet daarbij een taak weggelegd voor de vrije beroepen : Ook met de vrije beroepen kan de overheid een partnerschap aangaan. FVIB gaat op deze uitnodiging in en schreef aan een eerste aanzet tot samenwerking tussen de vrije beroepen en de Vlaamse Overheid met als titel Vlaanderen in actie. Het vrije beroep als ideale brug tussen burger en overheid. In het najaar wil FVIB dan met de Vlaamse Overheid een kaderconvenant afsluiten. Dat convenant moet de globale doelstellingen, de sectoroverkoepelende projecten, de werkmethodiek, de eventuele timing en financiering definiŽren. Aparte sectorconvenants omschrijven dan onder meer de doelstellingen per sector, de samen op te zetten projecten en de financiering. Uiteraard kan het convenant gaandeweg worden aangevuld. In het kaderconvenant plaatst FVIB vier projecten centraal.

Een eerste is een structurele oplossing voor de toeleidingsproblemen naar de vacatures in de sectoren. Veel arbeidsplaatsen geraken moeilijk ingevuld omdat geen of weinig specifieke opleidingen naar banen in die sectoren bestaan. FVIB ziet een oplossing in twee stappen. Enerzijds op korte termijn door een samenwerking met Syntra en de VDAB. Anderzijds voorziet FVIB een structurele oplossing door, in overleg met de onderwijssector, programmas en structuren uit te tekenen die moeten leiden tot duurzame opleidingsprogrammas en een betere instroom.

Diversiteit vormt een tweede pijler. Die verscheidenheid moet worden gerealiseerd op twee niveaus : dat van de beoefenaars zelf en dat van de personen die zij tewerkstellen. Een derde project vormt de administratieve vereenvoudiging, dat hoog op de verzuchtingslijst van de vrije beroepen prijkt. De Vlaamse Overheid zou hier kunnen leren uit de ervaringen op het federale niveau. FVIB wil participeren in de vereenvoudiging op het terrein door huidige sectorale voorbeelden (cfr. Pinguin-project bij de notarissen) toe te passen in andere sectoren. Ten slotte ziet FVIB een taak weggelegd voor de Vlaamse Overheid als powerfull coordinator. Als Vlaamse regelgever en voogdijoverheid heeft zij immers een belangrijke invloed bij vele lagere overheden en verzelfstandigde diensten.

In de nota geeft FVIB vervolgens nog enkele voorbeelden van sectorconvenants. De Federatie wil samen met de Vlaamse Overheid een rondetafelconferentie organiseren waarin de diverse stakeholders het kader verder uitwerken.

  • Klik hier voor de FVIB-nota 'Vlaanderen in actie. Het vrije beroep als ideale brug tussen burger en overheid'.
  • Klik hier voor de nota 'Het vrije Beroep in de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering'.