Printversie

FVIB en UNIZO over compensatie onterecht geïnde billijke vergoeding

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, en de met haar samenwerkende Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen FVIB, reageren positief op het bereiken van een akkoord over een compensatie voor de onwettig geïnde billijke vergoeding bij winkeliers en vrije beroepen, inclusief (para-)medische beroepen. Al is het in de commissie billijke vergoeding toegekende bedrag van 1,5 miljoen euro ontoereikend, het uiteindelijk, dankzij de inspanningen van UNIZO en FVIB, bereikte compromis zet een punt achter een jarenlange juridische strijd. De onterecht geïnde bedragen worden afgetrokken van de jaarlijkse facturen vanaf 2007, een eenvoudige manier waarop UNIZO en FVIB hadden aangedrongen. Beide organisaties dringen nu aan op één factuur voor auteursrechten (SABAM) en naburige rechten (billijke vergoeding), een meerderheid van de betrokken ondernemers sprak zich hiervoor al uit. Het wetgevende werk hiertoe moet nu snel van start gaan, aldus UNIZO en FVIB.

De zogenaamde billijke vergoeding werd in 1999 ingevoerd als vergoeding voor de uitvoerende artiesten en producenten voor het uitzenden van muziek in winkels en wachtruimtes van vrije beroepen, inclusief medische en paramedische beroepen. De regering besliste deze vergoeding met terugwerkende kracht te innen voor de voorbije jaren 1996, 1997 en 1998. UNIZO, FVIB en VVT trokken tegen deze inning met terugwerkende kracht naar de Raad van State. Die bestempelde deze retroactieve inning bij winkeliers en vrije beroepen als onwettig. De afgelopen maanden onderhandelden UNIZO en FVIB met de vennootschappen, verantwoordelijk voor de inning van de billijke vergoeding, en minister Verwilghen om een passende compensatie te geven aan winkeliers en vrije beroepers. Aanvankelijk stelden de inningsvennootschappen de eis tot compensatie in vraag waardoor alle gedupeerden individueel een compensatie zouden moeten vorderen via de rechtbank. UNIZO en FVIB pleitten evenwel voor een algemene compensatieregeling voor de gedupeerde winkeliers en vrije beroepers op een administratief eenvoudige manier. Vandaag keurde de commissie billijke vergoeding een compromisvoorstel van minister Verwilghen goed. De gedupeerde winkeliers en vrije beroepers, inclusief (para-)medische beroepers, krijgen een compensatie van bijna 1,5 miljoen euro. Voor de betrokken winkeliers en vrije beroepers betekent dit een compensatie van 55% van de betaalde bedragen in de betwiste periode. Voor een winkelier met een winkeloppervlakte tussen 200 en 1.000 m² bedraagt deze compensatie tussen 50 ¬ en 110 ¬. Voor een vrije beroeper bedraagt de compensatie circa 60 ¬. Deze compensatie zal voor de winkeliers en vrije beroepers die nog steeds muziek draaien automatisch verrekend worden in de factuur van 2007. Een extra formulier is voor die groep bijgevolg niet nodig. Wie meer betaalde dan de jaarlijkse bijdrage, krijgt het resterende compensatiebedrag in mindering op de factuur van 2008. Wie geen muziek meer draait of niet meer actief is, moet zich in 2007 aanmelden bij de inningsvennootschappen. UNIZO en FVIB zullen die winkeliers en vrije beroepers bijstaan, onder meer met een modelformulier.


Beide organisaties zijn tevreden met het bereiken van een oplossing voor een jarenlang aanslepend conflict. De organisaties betreuren wel de grootte van het compensatiebedrag: 1,5 miljoen euro is 55% van de onterecht geïnde bedragen. Dat de compensatie voor de betrokken winkeliers en vrije beroepers op een administratief eenvoudige manier verloopt, noemen de organisaties positief. Zij roepen de overheid op deze ingeslagen weg verder te bewandelen en dringend werk te maken van en ééngemaakte inning van de auteursrechten (SABAM) en de naburige rechten (billijke vergoeding). Eén gedetailleerde factuur zou een vereenvoudiging betekenen voor de ondernemers én een besparing voor de inning. 63% van de betrokken ondernemers willen alle muziekvergoedingen op 1 factuur, zo blijkt uit een recente UNIZO-enquête. Vorig jaar lanceerde Staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging Van Quickenborne al een voorstel in die zin. UNIZO en FVIB vragen dat de wettelijke basis hiervoor nu ook spoedig voorgelegd wordt aan de Kamer ter goedkeuring. Voor de sectoren van winkeliers en vrije beroepen kwam er overigens  in tegenstelling met andere sectoren  inmiddels noch in 2005, noch in 2006 een verhoging van de tarieven. UNIZO en FVIB vragen dat er evenmin in 2007  het jaar dat de compensatieregeling wordt toegepast een verhoging komt van de tarieven.