Printversie

Notaris Karel Tobback nieuwe voorzitter van FVIB

Karel Tobback

 De Algemene Vergadering van FVIB, de met UNIZO geassocieerde Federatie van Vrije en Intellectuele beroepen, verkoos dinsdagavond notaris Karel Tobback tot nationaal voorzitter. Hij volgt professor en advocaat Koen Geens op, sinds 1999 FVIB-voorzitter. De Algemene Vergadering benoemde Karel Van Eetvelt tot secretaris-generaal van FVIB. Hij vervangt Kris Peeters, sinds juli vorig jaar Vlaams minister. FVIB is de voornaamste interprofessionele koepel van de beroepsorganisaties van de vrije beroepen. Er zijn 17 organisaties aangesloten uit de economische, de juridische, de bouwkundige en de medische vrije beroepen. Prioriteiten voor de nieuwe voorzitter zijn onder meer de goedkeuring van de ontwerpkaderwet voor de titelbescherming, het evenwicht tussen de economische, de kwalitatieve, de deontologische en de maatschappelijke opdracht van het vrije beroep en een sterkere vertegenwoordiging van het vrije beroep binnen de E.U. Op dit ogenblik telt ons land 180.000 zelfstandige beoefenaars van het vrije beroep, in de sector werken 200.000 werknemers. Bij de zelfstandige starters, zijn de vrije beroepen de jongste jaren de sterkste stijgers. Sinds 1994 is er een stijging met 43%.

Karel Tobback, 43, is geassocieerd notaris in het Boomse kantoor Tobback, Wellekens en Rooms en erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Hij vertegenwoordigde de vrije beroepen al in de UNIZO-Raad van Bestuur. Als FVIB-voorzitter engageert Tobback zich de opgebouwde representativiteit en de sterke inhoudelijke werking van de Federatie, met onder andere de jaarlijkse rondetafels, verder uit te bouwen. Hij wil nog nauwer samenwerken met de sectoren en de Federatie verder op regionaal niveau uitbouwen. FVIB zal nog sterker optreden als spreekbuis van de vrije beroepen.

FVIB is nu al de onbetwiste onafhankelijke interprofessionele koepel van de beroepsorganisaties van vrije beroepen. Zowel bij de medische, de bouwkundige, de juridische als de economische vrije beroepen is FVIB representatief dankzij samenwerkingsakkoorden met de beroepsorganisaties, instituten en ordes. Momenteel zijn er bijna 180.000 zelfstandige beoefenaars van het vrije beroep. De sector telt 200.000 werknemers. De vrije beroepen zijn de jongste jaren de sterkst groeiende zelfstandigensector. Sinds 1994 steeg het aantal beoefenaars van vrije beroepen van 120.695 tot 172.661 in 2003, een groei met 43%. 1 op 5 zelfstandigen beoefent een vrij beroep. Opvallend is ook de vervrouwelijking van het beroep. De verhouding man/vrouw is momenteel 60-40.

Als koepelfederatie biedt FVIB de beroepsorganisaties gezamenlijke belangenbehartiging, imago-ondersteuning en overleg. Het stelt daarbij de onafhankelijkheid van de beroepsuitoefening centraal en komt op voor meer erkenning en waardering van beoefenaars van een vrij beroep, als onafhankelijke en kwaliteit leverende zelfstandige ondernemers, Ún als werkgevers. FVIB wil op korte termijn een doorbraak in de uitvaardiging van een nieuwe kaderwet ter titelbescherming van dienstverlenende en intellectuele beroepen. De Federatie heeft, samen met UNIZO, van het dossier titelbescherming een topprioriteit gemaakt voor de federale regering. De Federatie eist snel duidelijkheid in deze nu al jaren aanslepende kwestie. In de eerste plaats moet klaarheid komen in de situatie van landschapsarchitect en interieurarchitect. De vrije beroepenorganisatie bepleit een titelbescherming voor deze en andere beroepen waarvoor een specifieke opleiding bestaat. De wettelijke bescherming van de titel geeft geen monopolie van de beroepsuitoefening, maar zal de consument garanties bieden omtrent verzekerde vakbekwaamheid.

In een ruimer Europees kader is er de problematiek van de mededinging en de liberalisering van de diensten in de EU. De Belgische mededingingsautoriteit bereidt momenteel een gerichte doorlichting voor van de vrije beroepen, hun reglementen en deontologie. Sinds het einde van de vorige eeuw heeft Europese en andere rechtspraak de regulerende instrumenten van de ordes en instituten op losse schroeven gezet. Sinds het zogenaamde apothekersarrest van het Hof van Cassatie worden de publiekrechtelijke beroepscorporaties ook in ons land beschouwd als louter ondernemersverenigingen en mogen hun reglementen geen onnodige beperkingen opleggen aan de vrije concurrentie. In de praktijk is er in vijf jaar tijd nog maar weinig gewijzigd. De federatie wil daarom samen met de beroeporganisaties een gepast antwoord bieden op het EU-mededingingskader. Volgens de FVIB is het, met het oog op een onafhankelijke beroepsuitoefening, meer dan ooit nodig de concurrentie binnen de vrije beroepen te beperken. Dat vraagt evenwel een grondige actualisering van de gehanteerde argumenten. De Federatie werkt nu aan de voorbereiding van een Rondetafel voor een herijking van de regels en deontologieŰn in het vrije beroep. Alle informatie op www.fvib.be

Bijlage: foto Karel Tobback, nieuwe nationale voorzitter van de federatie vrije beroepen (Foto Dann, gelieve bij publicatie contact te nemen via tel.nr. 02/428 69 84 in verband met de  rechten)