Printversie

Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336)

Al van bij de oprichting van PC 336 in 2009 behartigt de Federatie Vrije Beroepen er de belangen van de advocaten, gerechtsdeurwaarders, accountants en belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten, bedrijfsrevisoren, bouwarchitecten, landmeter-experten en dierenartsen. Het gaat concreet om meer dan 8.400 werkgevers, met meer dan 33.000 werknemers.

 

De eerstvolgende sectorale onderhandelingen zullen plaatsvinden in het najaar van 2019.

Hieronder vindt u meer informatie over het recentste sectoraal akkoord en een woordje uitleg over Liberform, het fonds voor bestaanszekerheid dat tevens het vormingsfonds bij het paritair comité is. 

 

Het sectoraal akkoord 2017-2018

Om het wederzijds vertrouwen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties te bevestigen, is er een artikel over sociale vrede in opgenomen. Tijdens de duur van het akkoord zullen geen bijkomende eisen gesteld worden.

Het akkoord omvat vijf grote blokken: koopkracht, tijdskrediet, vorming en opleiding, functieclassificatie, en eindeloopbaan.

1. Koopkracht

Er is een loonsverhoging afgesproken voor de sectorale minimumlonen en van de effectieve maandlonen met 1,1%, met een maximum van 35 euro, ingaand vanaf 1 januari 2018. Daarenboven is er een éénmalige premie gelijk aan de 1,1% met een maximum van 35 euro voor de periode van 1 oktober 2017 – 31 december 2017, te betalen met het loon van januari 2018. Indien volgens bedrijfseigen modaliteiten al effectieve verhogingen van loon zijn toegepast in deze periorde, is dit niet van toepassing.

 

2. Tijdskrediet

De cao’s rond tijdskrediet worden verlengd. Dat geldt ook voor de clausule dat indien de (niet uitvoerende) bediende een taak uitoefent die door niemand opgevangen kan worden, het recht op tijdskrediet door de werkgever kan worden geweigerd.

Volgende vorm van tijdskrediet is er bijgekomen: tijdskrediet met motief 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief voor werknemers met minstens 8 jaar anciënniteit in de onderneming.

 

3. Vorming en opleiding

De werkgeversbijdrage van 0,12% (0,10% in het kader voor risicogroepen en 0,02% in het kader van vorming in het algemeen) blijft voor de komende periode.

Er wordt een onderscheid gemaakt voor ondernemingen met minstens 20 werknemers, en ondernemingen tussen 10 en 20 werknemers. Ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 4 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode van 2017-2018; en voor ondernemingen tussen de 10 en 20 werknemers is dit 2 dagen.

Liberform, het vormingsfonds, bestaat nu twee jaar en zal de komende periode grondig geëvalueerd worden, met het oog op de versterking van de acties in het kader van een aanbod in opleiding, en een verhoging van de participatiegraad.

Binnen de schoot van het beheerscomité van Liberform zullen ook de werkzaamheden worden opgestart voor de komende cao-onderhandelingen in het kader van vorming (i.k.v. de opleidingsdagen).

 

4. Functieclassificatie

Wanneer de werkzaamheden mbt de functieclassificatie zijn afgerond zullen de werkzaamheden opgestart worden met het oog op het opstellen tegen 1/1/2019 van een sectorale minimumloonschaal. De effectieve invoering hiervan zal een onderdeel vormen van de CAO-besprekingen 2019-2020.

 

5. Eindeloopbaan (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

CAO SWT vanaf 58 jaar in 2017 en vanaf 59 jaar in 2018 en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming in het kader van NAR-cao 124/125 voor de periode 2017-2018.

 

Integrale teksten :
Sectoraal akkoord 2017-2018
Uitvoerings-CAO over koopkracht
Uitvoerings-CAO over opleiding
Uitvoerings-CAO over vormingsfonds
Uitvoerings-CAO over tijdskrediet
Uitvoerings-CAO over eindeloopbaan


Liberform, het vormingsfonds en fonds voor bestaanszekerheid van PC 336

Binnen het paritair comité is een fonds voor bestaanszekerheid opgericht. Dit fonds is tevens het vormingsfonds bij het paritair comité. Het vormingsfonds wordt vanuit de werkgeversbijdrage voor risicogroepen en vorming gefinancierd. Het fonds heeft als opdracht te zorgen dat opleiding een centrale rol inneemt in personeelsbeleid. Dit gebeurt door onder meer gratis opleiding en een opleidingspremie.

Meer informatie vindt u op www.liberform.be

 

 

Vraag-AntwoordHeeft u een vraag betreffende het paritair comité voor vrije beroepen, neem dan een kijkje op de pagina vraag & antwoord PC 336. Geen antwoord op uw vraag gevonden, neem dan gerust contact met ons op!

 

Recent getweet
18 november
@vrijeberoepen maken soms ook gebruik van de kmo-portefeuille of zijn dienstverlener kmo-portefeuille. Laat u informeren =G<ű @VanCoile_IAB @BIBF_ https://t.co/8mU5AJIlvE