Printversie

VRAAG & ANTWOORD

Hier vindt u een aantal vragen uit de praktijk van een vrije beroeper. Als lid van de Federatie Vrije Beroepen en UNIZO kan u beroep doen op onze expertise om een antwoord te bieden op uw vragen. Word hier lid.

 Mona_defe    

Mona Wyverkens, juridisch adviseur

 

Klik op onderstaande vragen om het antwoord te bekomen.

 

 1. Wat is een vrij beroep?
  Geen zwart wit verhaal

  Er bestaat niet zoiets als een universeel geldende definitie van "het vrije beroep". Evenmin is een exhaustieve lijst voorhanden van betrokken beroepen.
  Momenteel bestaan er in Belgische wetgeving verschillende definities die niet altijd dezelfde beroepen dekken en een verschillende finaliteit hebben (denken we aan het paritair comité van de vrije beroepen, wetboek economisch recht, de onderscheiden interpretaties op gemeentelijk vlak, kruispuntbank ondernemingen, de wet van 2 augustus 2002, e.a.)

  De vraag wordt aan onze Federatie dan ook regelmatig gesteld: Ben ik een vrij beroep ? U stelt zich best de vraag: Voor welke finaliteit heb ik dit nodig ? Inschrijving van uw ondernemingsnummer in de KBO ? Val ik al dan niet onder het paritair comité Vrije Beroepen ? Kan ik op een bepaalde plaats iets huren/bouwen als vrije beroepspraktijk ? enz…

  Van eerder negatief naar een hoofdzakelijk positieve definitie

  Tot voor 2010 werd het vrije beroep meestal ‘negatief’ omschreven: “elke zelfstandige beroepsactiviteit die dienstverlening of levering van goederen omvat welke geen daad van koophandel of ambachtsbedrijvigheid is, zoals bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister en die niet wordt bedoeld in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van de landbouwbedrijvigheden en de veeteelt”

  In de Wet Marktpraktijken van 2010 ging men al naar een ‘gedeeltelijk positieve’ definitie: "Elke onderneming die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het wetboek van koophandel en die onderworpen is aan een bij wet opgericht tuchtorgaan."

  In de zomer van 2013 werd er door de federale ministerraad een nieuwe definitie goedgekeurd (als deel van het wetboek economisch recht): “Elke persoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent, in hoofdzaak intellectuele prestaties levert, voorafgaand de vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.”

  De Federatie Vrije Beroepen tracht een volledig positieve invulling te geven aan het vrije beroep. We richten ons tot alle zelfstandige beroepsbeoefenaars van een dienstverlenend intellectueel beroep, beantwoordend aan volgende kwalitatieve kenmerken.

  - de dienstverlening bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie
  - dit vergt een belangrijke voorafgaande opleiding en vervolgens permanente vorming
  - de beoefenaar draagt persoonlijke verantwoordelijkheid
  - de dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de beoefenaar handelt daarbij zowel in het 
    belang van zijn/haar opdrachtgever, cliënt of patiënt, als in het algemeen belang
  - de beroepsuitoefening is onderworpen aan een deontologie, die in het beroepsstatuut vastgelegd 
    is, hetzij bij wet, hetzij bij autonome beslissing van de betrokken beroepsorganisatie. Dit
    beroepsstatuut beoogt het garanderen en bevorderen van de professionaliteit, de kwaliteit en de
    vertrouwensrelatie met de opdrachtgever, cliënt of patiënt


  Om praktische redenen, heeft de Federatie die beroepen opgesomd die tot onze doelgroep behoren. pdf

  We richten ons voornamelijk tot de klassieke vrije beroepen, maar deze lijst bevat ook enkele dienstverlenende intellectuele beroepen die aanleunen bij het vrije beroep. Ze staan gecatalogiseerd per nacebelcode. De cijfergegevens die de Federatie jaarlijks bundelt inzake vrije beroepen in de 'Polsslag van het Vrije Beroep', zijn hierop gebaseerd

 2. Is het wettelijk mogelijk om een artsenpraktijk te starten in een KMO-zone ?
  Deze vraag kan niet algemeen voor het volledige Vlaamse landsgedeelte worden beantwoord. Het hangt immers af van hoe het gewestplan (of ruimtelijk uitvoeringsplan dat stilaan de gewestplannen vervangt) werd ingevuld voor die lokale zone. Is het bijvoorbeeld ingekleurd als gebied voor ambachtelijke en voor kleine en middelgrote ondernemingen of betreft het een zone voor dienstverleningsgebieden? Alleszins checkt u best bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente waar de grond gelegen is en of u er een vrije beroepspraktijk kan vestigen. Via de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen kan u alvast een eerste indicatie krijgen in welk gebied u zich bevindt. 
 3. 309% boete voor verworpen restaurantkosten, kan dat zomaar ?
  Mijn belastingcontroleur heeft een deel van mijn restaurantkosten verworpen en dreigde zelfs met een boete van 309%. Kan dit zo maar? Dit kan niet. Er zijn regels over de aftrekbaarheid van restaurantkosten. Zolang de restaurantkosten een beroepsmatig karakter hebben, zijn ze fiscaal aftrekbaar. De controleur kan eventueel wel oordelen dat de restaurantkosten overdreven zijn (te duur restaurant). Wat in ieder geval onaanvaardbaar is, is dat de controleur de bijzondere aanslag geheime commissielonen (“309%”) gebruikt om u tot een akkoord te dwingen. UNIZO en FVIB hebben dit reeds aan de kaak gesteld bij de overheid. Als gevolg hiervan heeft de overheid bepaald dat restaurantkosten sowieso buiten het toepassingsgebied van de 309% vallen. Toch nog problemen? Laat het ons weten via info@federatievrijeberoepen.be
 4. Kan ik de titel van interieurarchitect zelf opvragen met mijn diploma interieurarchitectuur ?
  Neen, de eigenlijke aanvraag zelf kan niet door een individuele vrije beroepsbeoefenaar gebeuren.  Het is een erkende beroepsfederatie die het verzoekschrift tot titelbescherming moet indienen. Bovendien moet het verzoekschrift de uitdrukkelijke steun krijgen van een interprofessionele federatie die representatief is voor de vrije beroepen (zoals onze Federatie). Als de titelbescherming een feit is, dan kan u zich als individuele beroepsbeoefenaar op een lijst inschrijven als u aan de voorwaarden voldoet. Maar op dit moment is het verzoekschrift ingediend door de Associatie van Interieurarchitecten van België (Ainb) tot erkenning van de titel van interieurarchitect nog steeds hangende. Er werd nog geen Koninklijk Besluit gepubliceerd.
 5. Ik krijg een verzoek tot betaling van de billijke vergoeding, betaal ik ?
  Vorig jaar werd aangekondigd dat vrije beroepen vrijgesteld werden van betaling van de billijke vergoeding doch ik ontvang nu een verzoek tot betaling. Wat nu ? Vorig jaar bekwam de Federatie inderdaad de goedkeuring van een ontwerpakkoord, waardoor vrije beroepers, onder voorwaarden, geen billijke vergoeding moesten betalen voor muziek in hun wachtzalen. Dit ontwerpakkoord werd onmiddellijk betwist en aangevochten voor de rechterlijke instanties, waardoor het Koninklijk Besluit hierover (nog) niet werd gepubliceerd. De Federatie laat het hier uiteraard niet bij en blijft ijveren voor de effectieve wettelijke bekrachtiging van deze vrijstelling. In afwachting hiervan adviseren we de betrokken vrije beroepers om toch de gevorderde billijke vergoeding te voldoen, zij het met toevoeging van de mededeling 'onder voorbehoud uitvoering arrest Del Corso'. Intussen vermijdt u vervelende juridische problemen, aanmaningen en verwijlintresten.
 6. Wat wordt er aan vorming voorzien binnen het Paritair Comité vrije beroepen ?
  Wij ressorteren met ons kantoor onder het Paritair Comité 336 voor de vrije beroepen. Onze werknemers hebben wegens de fiscale en sociale veranderingen heel wat bijscholing nodig. Wat wordt er voorzien vanuit ons Paritair Comité ? Nog niets. In het najaar van 2011 sloten werkgevers en werknemers een deelakkoord wat betreft vorming. Er komt een vormingsfonds dat zich zal richten tot de risicogroepen van werknemers binnen het vrije beroep wat betreft opleiding. Momenteel is dit vormingsfonds in oprichting en wordt deze maand nog de raad van bestuur geïnstalleerd, waarbij FVIB aan werkgeverskant uw belangen behartigt. Wanneer er effectief opleidingen worden erkend en in welke mate er een tegemoetkoming komt langs werkgeverszijde staat momenteel dus nog niet vast. We houden u alleszins op de hoogte via onze communicatiekanalen. Verdere info m.b.t. het PC 336 vindt u hier.
 7. Hoe kunnen wij de huur billijk verdelen zonder in een vennootschap samen te werken ?
  Binnenkort verhuizen wij naar een nieuw pand met twee verdiepingen. Onderaan zouden kinesitherapeuten zich vestigen, bovenaan logopedisten en psychologen. Wat zijn onze opties ? Een eerste mogelijkheid is dat iemand als hoofdhuurder fungeert en aan de andere collega’s onderverhuurt. Een andere optie is dat iemand het pand huurt en een deel ter beschikking stelt van de andere collega’s tegen vergoeding. Vervolgens kunnen bijvoorbeeld twee huurcontracten worden afgesloten: één voor de benedenverdieping en één voor de bovenverdieping. Een laatste mogelijkheid is dat jullie elk een huurcontract afsluiten. Al deze opties vergen uiteraard wel de goedkeuring van de eigenaar. Verdere informatie mbt samenwerken in associatie vindt u hier
 8. 1 januari 2016: verplicht btw op bestuurdersvergoedingen ontvangen door een vennootschap. Wat betekent dit voor uw vrij beroep?
  Een vennootschap kan een bestuurdersmandaat (zaakvoerder, bedrijfsleider, bestuurder) uitoefenen in een andere vennootschap of een vzw. Tot op heden heeft de vennootschap de keuze om al dan niet btw aan te rekenen op de bestuurdersvergoedingen die ze in ruil voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat, ontvangt. Deze keuzemogelijkheid verdwijnt echter met ingang van 1 januari 2016. Vennootschappen zullen vanaf dan verplicht btw moeten afdragen op de bestuurdersvergoedingen die ze ontvangen. Voor vrije beroepen die onderworpen zijn aan de btw is dit neutraal: de door de managementvennootschap aangerekende btw, is voor de werkvennootschap gewoon aftrekbare btw. Maar voor vrije beroepen die zijn vrijgesteld van btw, betekent dit een kostenverhoging in de werkvennootschap van 21%. Jurgen Opreel, managing partner bij de BTW-Lijn, schetst in een artikel de problematiek en een aantal mogelijke oplossingen. Lees hier meer: http://www.federatievrijeberoepen.be/viewobj.jsp?id=443598&uncache=1442230994815

 Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem contact met ons op!

Recent getweet
18 april
Dag van de Medewerker bij FVB & @UNIZOvzw ! Want goede medewerkers vormen de fundamenten van elke onderneming. https://t.co/siiugI1Ez5