Printversie

2004: het jaar van de EBA

De wet van 31 december 2003 betreffende de invoering van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) verscheen op 6 januari 2004 in het Belgisch Staatsblad en is sedert 16 januari 2004 van kracht. Het gaat om een complexe wet met een mogelijks aanzienlijke impact op het vermogen en de successieplanning van de betrokken personen. De regering verwacht met deze maatregel zowel de economie te stimuleren als (toekomstige) fraude te bestrijden.

De EBA of fiscale amnestie laat een natuurlijke persoon toe om sommen die hun fiscaal regime niet volledig ondergaan hebben, te regulariseren, zodat men opnieuw in orde is ten aanzien van de fiscale autoriteiten. Dit in ruil voor een eenmalige bijdrage van 6% of 9%. De eenmalige bijdrage van 9% is het "normale tarief". Wie het gunsttarief van 6% wil genieten, moet het bedrag ter waarde van de in de eenmalige bevrijdende aangifte opgenomen kapitalen of roerende waarden, verminderd met de eenmalige bijdrage zelf, voor ten minste drie jaar investeren in de Europese economie.

De aangifte kan gebeuren tot 31 december 2004.


Wat is het algemeen kader van deze wet?

De Eenmalige Bevrijdende Aangifte stelt Belgen met niet-aangegeven beleggingen in staat zich te regulariseren vooraleer de Europese Spaarrichtlijn van kracht wordt, die de harmonisering van de Europese spaarfiscaliteit beoogt. De richtlijn voorziet in een specifieke regeling voor residenten van de EU die in een andere lidstaat aan fiscale shopping doen. Vanaf 1 januari 2005 zou een systeem van informatieuitwisseling tussen de lidstaten van de EU functioneren.

Drie landen, nl. BelgiŽ, Luxemburg en Oostenrijk, vormen hierop een tijdelijke uitzondering. Zij zullen in een eerste fase een bronheffing (Europese roerende voorheffing) toepassen op intrestinkomsten die door een inwoner van een andere EU-lidstaat in ťťn van deze drie landen geÔnd worden. Op termijn zullen ook deze drie landen toetreden tot het systeem van informatieuitwisseling.

Wie geen gebruik maakt van de EBA en daarna betrapt wordt op niet-aangegeven inkomsten of vermogens (in geval van successie), kan geconfronteerd worden met een belastingverhoging van minstens 100%. Ook de bepalingen van het Strafwetboek blijven gelden.


Uitvoeringsbesluit en formulieren

Het Staatsblad publiceerde op 14 januari 2004 het Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de EBA-wet van 31 december 2003. Het KB legt de investeringen vast die recht geven op het verlaagd tarief van 6%. Bovendien regelt het ook de waardering van roerende waarden en de manier waarop men moet bewijzen dat de nodige investeringen zijn gebeurd om van het tarief van 6% te kunnen genieten. Het KB trad, samen met de Wet van 31 december 2003, in werking op 16 januari 2004.

Tegelijk werden zes modelformulieren gepubliceerd, die gebruikt moeten worden in het kader van de eenmalige bevrijdende aangifte. De EBA kan gebeuren bij alle Belgische banken, verzekeraars en beursvennootschappen, of via de Federale Overheidsdienst FinanciŽn (Thesaurie).


Concrete toepassingsregels

De EBA wekt veel vragen, reacties en interpretaties op. Op korte termijn mag van overheidswege enkel een lijst met FAQ+antwoorden verwacht worden. De Minister van FinanciŽn Reynders benadrukte overigens dat de confidentialiteit adviesverlening door publieke overheidsinstanties in de weg staat. Individuele vraagstellers raadt hij aan zich te wenden tot private consultants en experten, wat bovendien een gepersonaliseerde aanpak mogelijk maakt.


Bronnen

Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (B.S. 06.01.2004, ed.2, blz. 276)
Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, par.1, zevende lid, 4, par.2, 6, par. 3, tweede lid, en 10 van de Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een EBA (B.S. 14.01.2004, ed. 2, blz. 1993)
Koninklijk Besluit van 9 januari 2004 tot vastlegging van de modellen van formulieren die moeten worden gebruikt ter uitvoering van de Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een EBA (B.S. 14.01.2004, ed. 2, blz.. 2002)

FVIB organiseerde op 17 februari 2004 het seminarie "De Eenmalige Bevrijdende Aangifte of fiscale amnestie in perspectief".