Printversie

Het sectoraal akkoord Paritair Comité 336 voor 2021 - 2022 is afgesloten

Op 22 november 2021 werd het sectoraal akkoord afgesloten tussen de werkgevers en werknemers binnen het Paritair Comité 336. Waar FVB voorzitter is aan de werkgeverskant.  In de weken erna werden de CAO's uitgewerkt en bevestigd. Hieronder het sectoraal akkoord en de CAO's in bijlage

1. Koopkracht

 Er is een loonsverhoging afgesproken voor de sectorale minimumlonen van de effectieve bruto maandlonen met 0,4 % ingaand vanaf 1 januari 2022.

2. Coronapremie

 Een eenmalige Coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques in ondernemingen  met een positieve bedrijfswinst. Deze premie bedraagt € 125 of € 250 en wordt uiterlijk op 31/12/2021 uitbetaald

3. Mobiliteit 

Vanaf 1 juli 2022, zal aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer een fietsvergoeding van 20 cent per effectief afgelegde km, met een max. van 8 euro per dag.

4. Tijdskrediet

 Er worden voltijdse en halftijdse landingsbanen voorzien vanaf 55 jaar voor een  loopbaan van 35 jaar, bij een zwaar beroep en bij een loopbaan van 20 jaar voor nachtarbeid. Mits 5 jaar anciënniteit in de onderneming vanaf 01/01/2021 t.e.m. 30/06/2023.

Tijdskrediet is mogelijk voor 24,  36 of 51 maanden afhankelijk van de anciënniteit in de onderneming.

5. Aanmoedigingspremie 

Men kan intekenen op het stelsel van de aanmoedigingspremies van de Vlaamse Gemeenschap.

6. Opleiding

Voor de ondernemingen met minstens 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 6 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2021-2022.

 Voor de ondernemingen met 10 en minder dan 20 werknemers wordt op ondernemingsvlak gemiddeld 3 dagen opleiding voorzien per voltijds equivalent voor de periode 2021-2022.

De werkgeversbijdrage ter financiering van het Opleidingsinstituut Liberform, inclusief de risicogroepen, ten belope van 0,12% wordt verlengd t.e.m. 31/12/2023.

7. Functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal

Tijdens deze periode zal er verder onderzoek gevoerd worden naar functieclassificatie en sectorale minimumloonschaal. De effectieve invoering van de sectorale minimumloonschaal zal een onderdeel vormen van de sectorale onderhandelingen 2023-2024.

8. Eindeloopbaan

Cao swt vanaf 60 jaar en lange loopbaan 40 jaar mits 10 jaar anciënniteit in de onderneming.

9.        Sociale Vrede

De organisaties verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren en zullen geen bijkomende eisen stellen op het niveau van het paritair comité en op het vlak van de onderneming voor de duur van dit akkoord.

10.        Duur

Dit akkoord heeft uitwerking met ingang van 01/01/2021 en houdt op van kracht te zijn op 31/12/2022, tenzij anders bepaald.

Sectoraal akkoord PC 336 voor 2021-2022

CAO's bij het sectoraal akkoord