Printversie

Vlaams Regeerakkoord onder de loep genomen

Zoals u intussen ongetwijfeld zal hebben vernomen, werd het regeerakkoord 2019-2024 afgerond. Meer dan 300 pagina’s aan beleidskeuzes en goede voornemens geven kleur aan het Vlaanderen voor de komende 5 jaar. De Federatie Vrije Beroepen doorspitte dit akkoord en zette de belangrijkste elementen voor het vrije beroep op een rijtje.

 

1. Er wordt ingezet op samenwerking met de ondernemersorganisaties.

De FVB kan dit voornemen enkel maar aanmoedigen en zal zich, net zoals in het verleden, inspannen om een wederzijdse informatiedoorstroom te creëren.

 

2. Het belang van zelfstandigen en vrije beroepen wordt expliciet erkend, met name voor de realisatie van kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.

Dat klinkt natuurlijk als muziek in onze oren. We kijken dan ook uit naar de concrete invulling hiervan in onderlinge overlegmomenten en op het terrein. We zullen er actief mee over waken dat in de hervormingen voldoende aandacht gaat naar hun noden en uitdagingen.

 

3. De band tussen de overheid en de economische vrije beroeper zal worden versterkt zodat zij een meer prominente rol kunnen spelen in de verspreiding van overheidsinformatie.

Het is inderdaad zo dat de economische vrije beroepers een cruciale rol kunnen spelen in het verspreiden van informatie, zij zijn immers het eerste aanspreekpunt voor tal van ondernemers en geven advies omtrent uiteenlopende thema’s.

In het kader van het connect-project werkt de FVB reeds samen met de orden en instituten van de economische vrije beroepen, net om die reden dat zij in rechtstreeks contact staan met de individuele ondernemers en zodus uitermate geschikt zijn om informatie aan hen door te geven. De FVB bouwde op dit vlak een stevig netwerk uit en kan het contact tussen de economische vrije beroepen en de overheid faciliteren.

 

4. Er wordt sterk ingezet op digitalisering. Zo zal o.a. worden getracht om een e-loket uit te bouwen waarmee elke interactie tussen de overheid en de ondernemer op een eenvoudige en vlotte manier kan worden afgehandeld.

Het belang van digitalisering en de voordelen die hieraan verbonden zijn, mogen niet worden onderschat. De FVB erkent dit en maakt zich sterk om ook binnen haar werking in te zetten op digitalisering en sensibilisering hieromtrent.

Toch dient hierbij de nodige voorzichtigheid aan de dag te worden gelegd en dient zorgvuldig te worden afgetoetst welke stappen kunnen worden gezet en voor welke sprongen het nog te vroeg is. Het zou immers nefast zijn indien het gebruik van bepaalde applicaties of methoden zou worden aangemoedigd alvorens zij op punt staan of alvorens het doelpubliek hier klaar voor is; dit geldt ook voor het e-loket waarvan sprake. Voldoende aandacht voor sensibilisering is hier noodzakelijk, de FVB kan hier opnieuw een faciliterende rol hebben.

Tevens is het belangrijk om rekening te houden met de impact die digitalisering heeft op het vrije beroep. Er dient over te worden gewaakt dat nieuwe technieken complementair of aanvullend zijn met de taken die momenteel door vrije beroepers vervuld worden, en dat zij de nodige tijd en middelen krijgen om hieraan mee te werken.

 

5. Ondernemers moeten volledig en vlot worden geïnformeerd over de mogelijkheden en kanalen om hun vacatures ingevuld te krijgen met hulp van de VDAB. Met het oog op het optimaal inzetten van competentieprofielen worden sectorale werkgeversorganisaties bij elkaar gebracht om onderling 5. oplossingen te zoeken voor wederzijdse overschotten en tekorten aan competenties.

Krapte op de arbeidsmarkt is niet meer weg te denken en zal de komende jaren nog verder toenemen. De war for talent is een fenomeen dat meer en meer speelt en ook impact heeft op de manier waarop het vrije beroep zich organiseert.

De focus mag echter niet enkel gelegd worden op de aanwerving van nieuwe werknemers; het aan boord houden van bestaande werknemers is een even grote uitdaging. Werken in een team met verschillende generaties, diversiteit, uitdagingen en groei in een op het eerste gezicht eerder vlakke loopbaan, respect voor de work-life balans … De FVB vraagt dat de beleidsmakers ook aan deze punten aandacht zullen besteden.

 

 

federatie_logo_M

 

 

Recent getweet
28 mei
RT @UNIZOvzw: Coronapremies worden vrijgesteld van belastingen. Dit was een uitdrukkelijke vraag van UNIZO en is nu definitief verworven. B&