Printversie

Impulseo II

Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 12 augustus 2008 het Koninklijk Besluit dat het Koninklijk Besluit van 15 september 2006 tot oprichting van Impulsfonds huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan wijzigt. Hiermee werd het definitieve startsein gegeven voor Impulseo II, een steunmaatregel voor samenwerkende huisartsen.

Wat is Impulseo II ?

Impulseo II is een tussenkomst aan huisartsengroeperingen in een deel van de loonkosten van de werknemer die hen bijstaat in het onthaal en praktijkbeheer.

Wie kan gebruik maken van Impuleo II ?

Elke 'hergroepering' van algemeen geneeskundigen. Onder 'hergroepering' moet verstaan worden :

 • minstens twee erkende huisartsen die via een schriftelijk samenwerkingsakkoord kunnen voorleggen dat ze samenwerken : 
  • hetzij op dezelfde installatieplaats = plaats waarop huisartsgeneeskunde wordt uitgeoefend = zetel van de plaats van de hoofdactiviteit van de erkende huisarts
  • hetzij op verschillende installatieplaatsen die :
   • zich bevinden in zelfde huisartsenzone
   • ofwel in twee in elkaar grenzende huisartsenzones

Wat moet in het schriftelijk samenwerkingsakkoord staan ?

 •  
  • de modaliteiten m.b.t. de verdeling bedrag tussenkomst
  • de modaliteiten m.b.t. het intern overleg deelnemende artsen
  • de modaliteiten m.b.t. raadplegen medische dossiers
  • de modaliteiten m.b.t. het nemen van beslissingen
  • de modaliteiten m.b.t. het beëindigen samenwerkingsakkoord

Waarvoor dient Impuleo II ?

Impuleo II geeft een tussenkomst in een deel van de loonkosten van de werknemer die de samenwerkende huisartsen bijstaat in het onthaal en het praktijkbeheer.

Voorwaarden

Met betrekking tot de werknemer

 • de werknemer is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst
 • de werknemer ontvangt een loon dat ten minste in overeenstemming is met het voorgeschreven barema door het betreffende Paritair Comité
 • in de arbeidsovereenkomst van de werknemers staan de taken van de werknemer beschreven met betrekking tot :
  • het onthaal
  • het praktijkbeheer van de huisartsenpraktijk

Met betrekking tot het bedrag van de tussenkomst

Het jaarbedrag van de tussenkomst is gelijk aan de helft van de werkelijke globale loonkost. 

Voorwaarden voor een tussenkomst van maximum 16.500 euro  :

 • een groepering met ten minste 3 erkende huisartsen
 • samen heeft men 1.000 globale medische dossiers beheerd in het voorafgaande kalenderjaar
 • men stelt minstens één voltijds equivalent tewerk met een arbeidsovereenkomst
 • men maakt gebruik van een gelabeld medisch dossier

Voorwaarden voor een tussenkomst van maximum 8.250 euro :

 • een groepering met ten minste 2 erkende huisartsen
 • samen heeft men 500 globale dossiers beheerd in voorafgaand kalenderjaar
 • men stelt minstens de helft van één voltijds equivalent tewerk met een arbeidsovereenkomst
 • men maakt gebruik van een gelabeld medisch dossier

  Mogelijke versoepelingen

 • voor 2007 en  2008 : vermindering van het aantal GMD's met 20%
 • voor groepering uitsluitend samengesteld uit huisartsen die erkenning hebben bekomen :
  • in kalenderjaar voorafgaand aan kalenderjaar waarvoor tussenkomst wordt aangevraagd
  • in loop kalenderjaar waarvoor tussenkomst wordt aangevraagd

Hiervoor geldt :

 •  
  • ofwel vermindering aantal GMD's met 50%
  • ofwel gebruik gelabeld elektronisch medisch dossier

Hoe vraag ik Impulseo II aan ?

 • Bij een erkend steunpunt van het Participatiefonds
 • Timing aanvraag : voor een tussenkomst voor een bepaald jaar dient u uw aanvraag in ten laatste op 30 juni van dat jaar voor de loonkosten van het voorgaande jaar
  • geldt pas voor loonkosten gemaakt vanaf januari 2007
  • voor de loonkosten 01.01.2007 t.e.m. 31.12.2007 : de aanvraag kan ingediend worden tot en met 31.12.2008
 • Inhoud eerste aanvraag :
  • kopie schriftelijk samenwerkingsakkoord
  • kopie arbeidsovereenkomst
  • bedrag globale loonkost
 • Inhoud vanaf 2e aanvraag : wijzigingen i.vgl.m. 1e aanvraag

Meer info :

Recent getweet
12 november
=═ We eindigen de week met onze laatste infographic ihkv de #Polsslag: 36.912 VB'ers in de prov West-Vlaanderen. Gemiddeld worden er hier 6 werknemers per werkgever tewerkgesteld! =╚ Meer over de trends en cijfers? =I https://t.co/9ChhP8CsIS @UNIZOwvl #vrijeberoepen https://t.co/yUfYjYkVMa