Printversie

FVIB over een mogelijke herziening van de Wet Handelspraktijken

Op 11 mei 2005 werd door het Europees Parlement en de Raad de richtlijn 2005/29 (m.b.t. oneerlijke handelspraktijken) aangenomen. Deze richtlijn is bedoeld om de consumenten beter te beschermen en tegelijkertijd de communautaire wetgeving terzake te harmoniseren en aldus de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten te bevorderen. De richtlijn 2005/29/CE moet tegen 12 juni 2007 zijn omgezet en de lidstaten moeten voor 12 december 2007 zorgen voor de inwerkingtreding ervan.

Met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2005/29 inzake oneerlijke handelspraktijken, heeft FVIB als interprofessionele organisatie een expertenwerkgroep samengeroepen. De werkgroep is samengesteld uit de vertegenwoordigers van alle beroepsorganisaties die ressorteren onder de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen in Vlaanderen.
Deze expertenwerkgroep kreeg als hoofdopdracht na te gaan welke de juridische en economische implicaties voor de vrije beroepen zijn van de omzetting van voornoemde richtlijn in intern Belgisch recht.

FVIB wil graag meewerken aan een efficiŽnte en snelle omzetting van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in Belgisch recht. In dat kader is FVIB voorstander van het behoud van de actuele summa divisio tussen enerzijds handelaars en anderzijds vrije beroepen omwille van de specificiteit van een beoefenaar van het vrij beroep. FVIB wenst verder te gaan op de weg van de aparte wetgeving die leidt tot een grotere transparantie voor zowel de consument van de zakelijke dienstverlening als voor de beroepsbeoefenaar zelf.

Klik hier voor het standpunt van FVIB m.b.t. een eventuele herziening van de richtlijn 2005/29.