Printversie

Wat is de Wet Continu´teit Ondernemingen?

Wet Continuïteit Ondernemingen - WCO

Op 1 april 2009 trad de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) in werking. Deze wet is erop gericht ondernemingen in moeilijkheden verschillende mogelijkheden te bieden om hun onderneming weer gezond te maken.

Het CAP-netwerk Vlaanderen

Het CAP-netwerk Vlaanderen werd in 2010 opgericht om de evoluties met betrekking tot de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) op te volgen. Deze wet is erop gericht om ondernemingen in moeilijkheden een waaier aan oplossingen te bieden, zodat tijdig de nodige herstelmaatregelen kunnen worden getroffen.

CAP staat voor Continuïteit, Assistentie, Preventie en werd oorspronkelijk gelanceerd als "Réseau CAP" door Mr. Alain Zenner. Op voorstel van Mr. Zenner werd langs Vlaamse zijde een eigen CAP-netwerk opgericht met steun van FVIB.

Het CAP-netwerk Vlaanderen wil een kenniscentrum uitbouwen rond de WCO. Hierbij wordt de WCO vanuit een multidisciplinaire invalshoek benaderd, rekening houdend met de ervaringen en visies van alle betrokken partijen (ondernemingen, schuldeisers, dienstverleners, magistraten).

Voor vragen en inlichtingen over het CAP-netwerk Vlaanderen kan u een email sturen naar info@wco.be.
Bezoek de website op www.wco.be (vanaf april online)

Mission statement

De stuurgroep van het CAP-netwerk Vlaanderen heeft volgende werkpunten als prioritair naar voor geschoven:

 • uitwisseling van kennis en ervaring tussen de betrokken doelgroepen, met het oog op een beter begrip van de verschillende standpunten en problemen die bij elk van hen leven
 • informatieverstrekking over de WCO, met bijzondere aandacht voor de specifieke aandachtspunten en problemen van de verschillende doelgroepen
 • inventarisering van de knelpunten die rijzen met betrekking tot de toepassing van de WCO
 • suggereren van oplossingen en wetswijzigingen die duidelijkheid en houvast bieden voor zowel de beleidsmakers, als de ondernemingen, de dienstverleners en de magistraten

Activiteiten

De activiteiten van het CAP-netwerk Vlaanderen focussen in een eerste fase op de eerste twee werkpunten: doelgerichte informatieverstrekking en uitwisseling van knowhow. Het CAP-netwerk Vlaanderen realiseert dit via de website en vormingsactiviteiten. Deze initiatieven zijn erop gericht om het CAP-netwerk Vlaanderen en zijn doelstellingen bekend te maken bij de verschillende betrokken doelgroepen. Tegelijk lanceert  het CAP-Netwerk Vlaanderen een oproep naar alle betrokken doelgroepen om problemen met betrekking tot de WCO te signaleren.

In een tweede fase legt het netwerk de nadruk op het aanpakken van de knelpunten met betrekking tot de WCO (werkpunt 3 en 4). De stuurgroep van het CAP-netwerk Vlaanderen zal in nauw overleg met de verschillende doelgroepen een inventaris opmaken van de bestaande knelpunten en suggesties doen tot oplossingen en verbeteringen. Hiervoor zal een beroep gedaan worden op de expertise en ervaring van de leden van de stuurgroep, maar  ze zal tevens onderzoeken welke "best practices" al in de praktijk ontwikkeld zijn.

Kennisuitwisseling

Het CAP-netwerk Vlaanderen wenst uitdrukkelijk in dialoog te treden met alle betrokken partijen. Dit zal enerzijds gebeuren via de website, die stelselmatig uitgebouwd wordt met nuttige informatie en voorstellen met betrekking tot de toepassing en interpretatie van de WCO. Anderzijds wil het CAP-netwerk Vlaanderen in de toekomst een ledenbestand uitbouwen, waarbinnen een discussie kan gevoerd worden rond WCO-thema's. Tot slot wil het CAP-netwerk Vlaanderen samenwerken met andere organisaties die werken rond ondernemingen in moeilijkheden.

Stuurgroep CAP-netwerk Vlaanderen

De stuurgroep van het CAP-netwerk Vlaanderen is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit experten uit verschillende vakdomeinen die allen werken rond de WCO: magistraten, advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, professoren, organisaties die werken rond preventief bedrijfsbeleid, organisaties die werken rond faillissementsbegeleiding, overheidsinstellingen, UNIZO en FVIB

 • Prof Melissa Vanmeenen  (UA) – voorzitter CAP-Netwerk Vlaanderen
 • Prof Eric Dirix (KULeuven)
 • De heer Jan Sap (Secretaris-generaal FVIB en Directeur-generaal UNIZO)
 • De heer Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd bestuurder UNIZO)
 • De heer Johan De Leenheer (voorzitter FVIB) 
 • Meester Bart De Moor (advocaat-curator)
 • Prof Michel Tison (UGent)
 • De heer André Buysse (rechter rechtbank van koophandel Antwerpen)
 • De heer Walter Haeck (Chief Legal Advisor KBC)
 • De heer Toon Lysens (voorzitter rechtbank van koophandel Tongeren
 • De heer Dirk Vercruysse (voorzitter rechtbank van koophandel Gent)
 • De heer Eric Van den Broele (Dep. Senior Manager Research Graydon)
 • De heer Tom Meuleman (IBR)
 • De heer Bart Van Coile (IAB)
 • De heer Luc Sterkens (BIBF)
 • Mevrouw Pakize Turna (KFBN)
 • Mevrouw Miranda Decoster (KFBN)
 • De heer Lieven Cloots (studiedienst UNIZO)
 • De heer Olivier Delaere (vzw Tussenstap)
 • De heer Gert Peeters (FVIB)

Links