Printversie

Zijn alle werkgevers in het vrije beroep aan dit akkoord gebonden?

Zijn alle werknemers en werkgevers in het vrije beroep gebonden tot dit akkoord?

Neen, het gaat hier enkel om werkgevers en werknemers van vrije beroepen die vallen onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité Vrije Beroepen (PC 336) en die ook niet  tot een ander specifiek Paritair Comité behoren.  

Onder de term 'vrij beroep' moet u dan volgens de omschrijving verstaan: 

  • Elke zelfstandige beroepsactiviteit van levering van diensten of goederen die geen handelsonderneming of ambachtsonderneming uitmaakt in de zin van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en die niet beoogd wordt door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met uitsluiting van activiteiten van landbouw en veeteelt.
  • Daarnaast zijn eveneens vrije beroepen, de dienstverlenende personen, die begrepen zijn onder het toepassingsgebied van de kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep, voor zover zij niet ressorteren onder een specifiek paritair comité en zij geen daden van koophandel stellen.

Heel concreet, wie valt er dan onder?

  • NIET: notarissen en apothekers
  • WEL: advocaten, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, bedrijfsrevisoren, accountants, landmeters-experten, dierenartsen en architecten voor zover zij personeel tewerk stellen
Recent getweet
16 oktober
@DeClercqLuc @louis_ide @de_NVA @valerievanpeel @ancapoen @rufijbaeke @jvanovertveldt @vokavzw Met dank aan @cdenv @de_NVA @openvld ! Zoals steeds kijken we uit naar een constructieve samenwerking! Beginnend morgen bij @S_E_R_V met @wbeke, @edwardvanrossen en @hilde_deneyer